Ridanläggning klar 2020

Lund 16 år efter att diskussionerna om en ny ridanläggning i Lund inleddes kan den i bästa fall stå klar, vilket innebär sommaren 2020.

Vid sitt sammanträde i nästa vecka väntas kultur- och fritidsnämnden föreslå en beställning baserad på servicenämndens tidigare presenterade skiss och den detaljplan för Ladugårdsmarken 5:8 som vann laga kraft i höstas.
Investeringskostnaden beräknas till 72,3 miljoner kronor och kommunen för nu en dialog med Lunds Civila Ryttarförening, LCR, som ska hyra anläggningen för föreningsverksamhet med ridskola som bas.
Men kommunen kommer inte att bygga stall för privata hästar eftersom det är en konkurrensutsatt marknad med stora kommersiella inslag. Däremot kan mark upplåtas.
För LCR är det viktigt för verksamheten med inackordering av medlemsägda hästar och föreningen söker nu externa sponsorer för att i egen regi bygga sådana stallar.
Inom den nuvarande anläggningen, som LCR hyr av kommunen, finns stall för 41 föreningsägda hästar och för 39 medlemsägda.

Den nya anläggningen ska dimensioneras för 50 föreningsägda hästar, vilket ger viss framtida expansionsmöjlighet.
Anläggningen kommer att omfatta 50 000 kvadratmeter mark, varav cirka 8 500 för byggnader.
Utöver stall uppförs bland annat två ridhus – varav ett med läktare – och vidare lada, gödselhus, foderutrymme samt administrationsbyggnad.
Det blir en lösdriftanläggning med ligghallar vilket innebär att stallet kommer att ha spiltor i stället för boxar.
Frågan om en ny ridanläggning väcktes 2004 genom en skrivelse från de borgerliga partierna och flera utredningar har sedan genomförts.
Under beredningen av ärendet har kultur- och fritidsförvaltningen varit i kontakt med de fem andra föreningar som är medlemmar i Hästalliansen i Lund.
Här har det framförts oro för att förverkligandet av den nya anläggningen ska påverka förutsättningarna för de bidrag föreningarna kan söka från kommunen.

En förening har stort behov av att regelbundet hyra in sig på anläggningen medan det för andra kan bli aktuellt vid enstaka tillfällen, för större tävlingar.
Kommunens driftskostnad för den nuvarande anläggningen är 620 000 kronor per år och nybygget beräknas innebära en ökning med 180 000.
Ökningen beror på de investeringar i material som krävs för att andra föreningar ska kunna hyra anläggningen och på kapitalkostnader på grund av att byggnaderna ska utrustas med solceller.
Marken för den nuvarande ridanläggningen, cirka 3,8 hektar, kan i framtiden bli aktuell för exploatering och därmed ge intäkter till kommunen.
Från kultur- och fritidsnämnden går ärendet till kommunstyrelsen och sedan till fullmäktige.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×