Livs­me­del att vara stolt över

Skåne hör nära sam­man med mat, livs­me­del och ädla drycker. Go mad, möed mad och mad i rät­tan tid är led­ord i land­skapet. Det som här ofta kallades rätt och slätt När­ingen är fort­satt en cen­tral bransch i Skåne.
Skånskt jord­bruk och livs­me­dels­in­du­stri är moderna och bygger hög kun­skaps­ni­vå. De sker i nära sam­klang med så­väl forsk­ning som in­du­stri­ell ut­veck­ling. Lunds uni­ver­si­tet och Sve­ri­ges lantbruksuniversitets i Aln­arp har, lik­som växt­för­äd­lingen i Sva­löv och för­pack­nings­in­du­strin bi­dragit till det­ta.
Den skånska maten har länge hållit hög kva­li­tet och strävar mot gift­fri­het och låg mil­jö­på­ver­kan. Det är nå­got vi ska vara stolta över.

När trenden nu är att mark­naden tyd­ligare ef­ter­frågar des­sa värden finns det goda möj­lig­heter för Skåne att leda vägen fram­åt.
Då ökar be­hovet av att veta vad man gör och hur. Att Re­gi­on Skåne i sam­ar­be­te med branschen tagit fram en livs­me­dels­stra­te­gi är na­tur­ligt.
Stra­te­gier är vis­ser­li­gen inte lös­ningen på alla pro­blem, men de läg­ger en bas för fort­satt ut­veck­ling av det skånska lant­bruket.

Livs­me­dels­bran­schen gynnas av sam­ma saker som andra branscher.
I grunden handlar det om att ge goda vill­kor åt fö­re­ta­gan­de – jord­bruk, livs­me­del, bio­in­no­va­tion är delar av sam­ma när­ings­kli­mat som an­nat fö­re­ta­gan­de.
Rim­ligt låga skatter, för­nuf­tiga och sta­bila för­ut­sätt­ningar, och un­dan­röjande av onö­diga re­gler­ingar är hörn­stenarna.

Men rör­lig­heten hos kon­su­menterna kräver ock­så nya, flex­i­bla och växande fö­re­tag. För att ge ar­bets­till­fäl­len och eko­no­misk livs­kraft åt den skånska lands­bygden är det sär­skilt väl­kom­met med fö­re­ta­gan­de i gräns­ytan mel­lan livs­me­del och tu­rism.
Där finns bland an­nat de skånska vin­bön­derna el­ler mini­ho­tell som kan ta emot tu­rister i en lant­lig mil­jö.

Ett pro­blem är då den tra­di­tio­nella svenska al­ko­hol­po­li­tiken som säger nej till gårds­för­sälj­ning av al­ko­hol och som gör det svårt, krång­ligt och kost­samt för in­no­va­tiva dryckes­fö­re­tag att ut­vecklas. Det­ta trots att riskerna är väl­digt små med att vin­bön­der kan sälja en flas­ka hög­kva­li­ta­tivt vin till ett relativt högt pris el­ler tillåta det se­mest­rande paret köpa med sig någ­ra flas­kor lo­kalt öl som min­ne från se­mes­tern i Skåne.
Mo­de­raterna vill tillåta gårds­för­sälj­ning i hela landet. Re­gi­on Skåne har ti­digare be­slutat an­söka om för­sök med gårds­för­sälj­ning av al­ko­hol, och nu har det­ta på ini­tia­tiv av Alliansen fö­rts in i den skånska livs­me­dels­stra­te­gin.

Lant­bruks­när­ingen och livs­me­dels­bran­schen är en skånsk pa­rad­gren. Låt oss ge den möj­lig­het att ut­vecklas.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×