Lärarnas arbetssituation kan vara väldigt olika från skola till skola. Foto: TT

Ge alla elever sam­ma chans

För­ut­sätt­ningarna för oss lä­ra­re att få spela roll för våra elever i olika sko­lor i olika kom­muner, kan vara så olika att det känns som att vi inte jobbar i sam­ma land. Sverige är ett av de länder där pro­blemen med att upp­rätt­hålla en lik­vär­dig skola har vuxit mest, en­ligt OECD.
Att ut­ma­ningen växer är ett fak­tum som in­gen kan blunda för. I ge­nom­snitt är lä­rar­be­hö­rig­heten lägre och lä­rar­er­fa­ren­heten kortare i de sko­lor som har de tuffaste socioekonomiska för­ut­sätt­ningarna – och skill­naden har ökat med den till­ta­gan­de lä­rar­bristen.

Vi be­höver där­för en fi­nan­sie­ring som ger mer till sko­lor med mind­re gynn­samma för­ut­sätt­ningar. Inte minst måste staten ta ett större an­svar för att stötta kom­munerna för att det ska vara möj­ligt. Egent­li­gen borde det vara själv­klart då skol­lagen är tyd­lig med att re­surserna ska för­delas ef­ter elevers be­hov och för­ut­sätt­ningar.
Vi vet se­dan länge att elevers so­ci­ala bak­grund spelar stor roll för de­ras för­ut­sätt­ningar att klara sko­lan på ett bra sätt. Den fak­tor som forsk­ningen visar har sär­skilt starkt sam­band med elevernas stu­die­pre­sta­tioner är för­äl­drarnas ut­bild­nings­ni­vå.

Sam­ti­digt växer skill­naden i ut­bild­nings­ni­vå mel­lan kom­munerna. Idag är an­delen hög­ut­bil­dade i de 15 kom­muner som har lägst an­del 18 pro­cent jäm­fö­rt med 45 pro­cent för de 15 kom­muner som har högst an­del. Efter­som för­äl­drars ut­bild­nings­ni­vå har starkt sam­band med elevernas skol­re­sul­tat in­ne­bär den växande skill­naden i ut­bild­nings­ni­vå mel­lan kom­munerna att skill­naden i både för­ut­sätt­ningar att be­driva skola och re­sul­taten växer.

Men att skill­naden i ut­bild­nings­ni­vå växer in­ne­bär ock­så att in­vå­na­rnas in­komster – kom­munernas skat­te­kraft – ut­vecklas olika snabbt. I en kom­mun med många hög­sko­le­ut­bil­dade växer skat­te­kraften klart snabbare än i kom­muner med få, vil­ket di­rekt på­verkar möj­lig­heten att med egna me­del fi­nan­siera och in­ve­stera i sko­lan.

För att mildra ef­fekten av ut­veck­lingen be­hövs stöd till de kom­muner som har störst skol­ut­ma­ning. Lä­rar­för­bun­det har länge drivit att det måste till en mer socioekonomisk om­för­del­ning mel­lan kom­muner, för­ut­om den som be­höver ske inom kom­munerna. Det är där­för po­si­tivt att rege­ringen skjuter till sex mil­jarder kro­nor som ska för­delas uti­från socioekonomiska fak­torer.
Utan till­räck­liga re­surser är det svårt att skapa goda ar­be­ts- och lär­mil­jöer och att ge det stöd och de ex­tra in­satser som be­hövs. Un­der­vis­ningen måste vara bäst där för­ut­sätt­ningarna är som sämst för att alla elever ska få sam­ma chans.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×