Sam­tal Nord-Syd kan ald­rig vara fel

Nord­ko­rea har plöts­ligt öppnat för sam­tal med Syd­ko­rea. Ef­ter att den öppna te­le­fon­lin­jen mel­lan länderna bröts 2016 har inga sam­tal alls fö­rts. Fy­siska mö­ten mel­lan re­pre­sen­tanter för de två grann­länderna har inte fö­re­kommit på mer än två år.
Där­för var det upp­se­en­de­väc­kan­de när Nord­ko­re­as dik­ta­tor Kim Jong-un i sitt ny­års­tal öppnade för di­rekta sam­tal med Syd­ko­reas led­ning. Det skulle i första hand handla om hur nord­ko­re­ans­ka id­rotts­män skulle kun­na del­ta i vin­ter-OS i Pyeong­chang i feb­ru­a­ri, men i kom­men­taren från Syd­ko­reas pres­i­dent Moon Jae-In be­to­nades att även kärn­va­pen­proven måste tas upp i sam­talen.
I går togs ett nytt steg mot kon­kreta sam­tal när den stängda te­le­fon­lin­jen plöts­ligt an­vändes för ett sam­tal från Nord­ko­rea för att testa så den fun­gerar.
Ini­tia­tivet om kon­takt mel­lan länderna är en po­li­tisk se­ger för den nye syd­ko­re­anske pre­si­denten, som gick till val på öppna kon­takter med Nord­ko­rea.
Men fram­för allt är det en möj­lig­het att nå­got mildra spän­ningen i re­gi­onen ef­ter de täta nord­ko­re­ans­ka kärn­va­pen- och mis­sil­proven och de in­ter­na­tio­nella sank­tionerna mot Nord­ko­rea, även om det sam­ti­digt kom upp­gifter om nya mis­sil­prov. San­no­likt har sank­tionerna varit mer ef­fek­tiva än många trodde och det kan ha bi­dragit till att pressa Kim Jong-un att öppna för kon­takter med ”fi­en­den” i sö­der.
Det är svårt att tro att den bru­tala dik­ta­turen i Nord­ko­rea är vil­lig till snabba för­änd­ringar el­ler att stoppa kärn­va­pen­sats­ningarna, även om sam­tal in­leds. Det verkar syfta till att ge möj­lig­heter för någ­ra nord­ko­re­ans­ka id­rot­ta­re att del­ta i OS i Syd­ko­rea, tro­li­gen i första hand ett par konst­å­ka­re.
Men id­rott har varit mo­tiv för di­plo­ma­ti ti­digare, och kan sam­tal mel­lan Nord­ko­rea och Syd­ko­rea leda till lägre spän­ning mel­lan länderna och i re­gi­onen är det po­si­tivt, även om det inte leder ända fram till stopp för kärn­va­pen­sats­ningarna.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×