Orenat spillvatten från WC och bad-, disk- och tvättvatten släpps ut direkt till omgivande mark på fastigheten. Bilden är tagen i ett annat sammanhang. Arkivbild

Tvingas betala 50 000 kr i vite för dåligt avlopp

HÖRBY Miljönämnden i Hörby ansöker om att ett vite mot en fastighetsägare i Östrabytrakten ska dömas ut. Detta sedan det visat sig att avloppsanläggningen på fastigheten inte är godkänd. Avloppsvatten och spillvatten släpps direkt ut i marken.

Miljönämnden har haft ögonen på fastigheten i flera år.
Redan 2016 fattade nämnden beslut om att förelägga ägaren att vid ett vite av 50 000 kronor åtgärda avloppsanläggningen på fastigheten.
Det beslutet har vunnit laga kraft.

Kommunen slår bland annat ner på att det finns ett rör från avloppsanläggningen med direktutsläpp av orenat vatten ut i marken.
– Detta är inte tillåtet och uppfyller inte dagens krav på rening, skriver miljökontoret.
Strax före jul gjorde kommunen en ny inspektion av fastigheten, och noterade då att det fanns en nedgrävd trekammarbrunn i glasfiber och att den var fylld med slam och avloppsvatten.
– Således släpper fastighetsägaren ut spillvatten till, och vidare från, den bristfälliga avloppsanläggningen, skriver kommunen.

Miljönämnden har begärt att mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ska döma ut vitet på 50 000 kronor.
Fastighetsägarens förklaring om att avloppsvattnet leds via täta pvc-rör från bostadshuset till trekammarbrunnen, och däremot vidare mot tomtgränsen och ett dike som är fyllt med makadam, imponerar inte på kommunen.

– Det gick inte att se om det fanns något T-rör, konstaterar kommunen i sina anteckningar från inspektionen den 18 december 2017.
Fastighetsägaren hävdar att det är en maskinstation som tömmer septiktanken och sprider innehållet på jordbruksmark.
Men enligt Merab har det aldrig utförts någon slamtömning på fastigheten, och det finns inte heller något ärende registrerat för omhändertagande av avlopsslammet.
I sin rapport konstaterar miljönämnden att utsläpp av orenat avloppsvatten från enskilda hushåll motverkar miljömålen Grundvatten av god kvalitet, Levande sjöar och vattendrag och Ingen övergödning.

– Avloppsanläggningen uppfyller inte gällande bestämmelser. Vi bedömer det som allvarligt att fastigheten släpper ut orenat spillvatten direkt till omgivande mark utan någon föregående rening, skriver miljönämnden i en av inspektionsrapporterna.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×