Elevernas behov ska bli bättre efter att utvärderingen lyft viktiga problem. Foto: Arkiv

Ny resursmo­dell för särskilda behov klar

TREL­LE­BORG
Ar­be­tet med elever i be­hov av sär­skilt stöd har satts un­der lupp och ut­vär­derats.
Gransk­ningen visar att även om delar av kom­munens ar­be­te är bra, så finns det saker som kan för­bättras.

Det är bild­nings­nämnden i kom­munen som ska sä­ker­ställa att ar­be­tet ge­nom­fö­rs en­­ligt skol­lagens krav och be­slutade in­terna rikt­lin­jer.
Ut­gångs­punkten är att alla elevers olika be­hov ska kun­na mö­tas i den or­di­na­rie un­der­vis­nings­gruppen.
När det gäller Trel­le­borgs kom­mun så fram­går det i in­ter­vjuer som har ge­nom­förs med elever att man ser behoven, men inte all­tid i den form el­ler om­fatt­ning som eleverna skulle be­höva. Det handlar bland an­nat om stu­die­hand­led­ning på mo­ders­mål.

Det är dock inte bara där som det upp­visas brister utan även när det gäller lo­kaler. De gör näm­li­gen i dag så att flex­i­bla lös­ningar för­svåras och där­med så att rek­torn inte kan ge­nom­fö­ra åt­gärder.

Från den 1 ja­nu­a­ri kommer kom­munen därför att börja ar­beta med en ny re­surs­mo­dell. Den­na är tänkt att ta större hän­syn och kommer po­si­tivt att på­verka skol­en­heternas socioekonomiska struk­tur. Det gör i sin tur att rek­torernas för­ut­sätt­ningar att be­sluta om in­satser för elever i be­hov av sär­skilt stöd un­der­lättas.
Ut­vär­der­ingen visar också att sam­ar­be­te mel­lan so­ci­al­tjänsten och barn- och ung­doms­psy­kia­trin är vik­tigare än nå­gon­sin. Un­der­laget visar att det i dag finns en sam­ver­kan, men att den inte är till­räck­ligt struk­tu­rerad och an­passad för den en­skilda in­di­viden, Här visar det sig dock mer handla om vilken tjänsteman som tar hand om eleven.
Bild­nings­nämnden är med­ve­ten om lo­kal­pro­ble­ma­tiken och ar­be­tar med frå­gan, men un­der­stryker vikten av att ar­be­tet fort­skrider så att rek­tor får för­ut­sätt­ningar att vid­ta lämp­liga åt­gärder och att ut­bild­ningen blir lik­vär­dig i kommunen. De kommer även att följa upp or­sakerna till att eleverna inte all­tid får stöd i den om­fatt­ningen som de skulle be­höva och det­ta kommer att göras till­sam­mans med an­ge­lä­gna ex­terna parter som ska fun­gera som stöd för rek­tor, lä­ra­re och elev­häl­sa.

Dagens fråga

Har du tagit årets sista dopp i havet?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×