Bäckadal kommer ligga vid väg 13 och Ommadalsvägen. Arkivbild

Jordbruksmark blir nytt industriområde

Sjöbo Ett cirka åtta hektar stort område, som mestadels består av jordbruksmark, på Bäckadal vid Ommadalsvägen ska omvandlas till ett nytt industriområde med kontor, lager, verkstad och handel.
– Om den nya detaljplanen inte stöter på hinder kan byggstart ske till hösten, säger planarkitekten Åsa Bjurström.

Företag och kommunal verksamhet som innebär bland annat buller och tung fordonstrafik får etablera sig norr om Ommadalsvägen. Där föreslås även den nya omlastningscentralen, där bland annat en mindre mängd farligt avfall från hushållen kan mellanlagras, att placeras. Även en återbrukscentral, plats för lagring av icke farligt avfall, en tankstation för biogas, biltvätt, industri, kontor, lager samt en viss typ av handel.
– Det finns en stor efterfrågan av industritomter och delar av kommunens gatukontor behöver också flytta till nya lokaler, säger Åsa Bjurström.

Söder om Ommadalsvägen får verksamheter som är mindre störande som industri, kontor, lager samt en viss typ av handel etablera sig.
Efter samhällsbyggnadsnämndens möte i december har det specificerats vilken typ av handel.
– På den norra delen tillåts handel med skrymmande varor. Det kan vara byggvaror. På den södra delen görs ingen sådan begränsning, där tillåts klädbutiker, till exempel, förklarar Åsa Bjurström.

Hon berättar att planförslaget har tagit hänsyn till det höga grundvattnet i området och höga halten av organiskt material i anslutande ytor till Grimstoftabäcken. För att kunna hantera dagvattnet från området mellan Ommadalsvägen och Grimstoftabäcken, där kommunen inte har någon verksamhet, lämnas större ytor i form a våtmarker/fördröjningsmagasin, som ska fördröja och infiltrera dagvattnet innan det når bäcken.
Grimstoftabäcken är ett biflöde till Björkaån och Åsumsån som är nationellt utpekad som särskilt värdefullt vatten med en population av tjockskalig målarmussla och värdefull stam av öring.

Planförslaget har varit ute på samråd under hösten och flera aktörer har yttrat sig. Länsstyrelsen har ställt sig frågande till om infiltrera dagvattnet är en lämplig åtgärd samt till att en beskrivning kring översvämningsrisker från extrem nederbörd hanteras saknas.
– Biltvättsanläggningen kommer att finnas under tak där vattnet renas innan det kopplas på kommunens spillvattennät. Mellanlagringen av farligt avfall, vilket är små mängder, sker under tak eller i täckta kärl. En utredning visar att riskerna för översvämning är minimala. I och med att ett hektar mark har avsatts för dagvattenhantering kommer det inte vara något problem att åstadkomma ett öppet magasin som kan hantera 100-årsregn.

Allén med lindar, som omfattas av de generella biotopsskyddsbestämmelserna, samt två andra träd avses att bevaras. Länsstyrelsen anser dock att allén bör skyddas bättre under allmänplatsmark i stället för kvartersmark.
– Lindarna står tätt, cirka 7,5 meter, och vartannat träd behöver tas bort för att främja utvecklingen för de träd som blir kvar. Som kompensation för de bortgallrade träden ska en trädplantering göras på kommunens mark längs hela cykelvägen utmed Ommadalsvägen, säger Åsa Bjurström.
Trafikverket anser att en bedömning av trafiktillskott måste göras samt en konsekvensbeskrivning för det statliga vägnätet, till exempel cirkulationsplatsen på väg 13.
– Vi bedömer att trafikökningen inte kommer att innebära att någon förändring av cirkulationsplatsen behöver göras, säger Åsa Bjurström.

Naturskyddsföreningen Färs ser positivt på att kommunen vill fokusera på biologisk mångfald, förnybar energi och dagvatten. Men de ställer sig frågande till hur den biologiska mångfalden ska hanteras. Hedblomster har försvunnit från de västra delarna av Sjöbo och två rödlistade dagsfjärilar har observerats i angränsande område. I somras noterades även ett större bestånd av ängsklocka.

Föreningen tycker inte att gräsmattor bör anläggas som kommer att klippas med maskin och en trädplantering längs Ommadalsvägen bör stoppas då värden som bör lyftas i området är beroende av solexponering.
Planförslaget är ute på granskning och synpunkter måste lämnas in skriftligen till stadsbyggnadsförvaltningen senast 19 januari.

Dagens fråga

Vill du ha ett extra val till riksdagen nästa år?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×