Tetra Pak har överklagat miljöprövningsdelegationens avslag och även grannar har överklagat – men med motsatt utgångspunkt.

Tetra Pak nekas nytt tillstånd än en gång

Lund Riskerna för omgivningen till följd av användningen av ammoniak innebär att miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen än en gång avslagit Tetra Paks ansökan om nytt tillstånd för verksamheten vid bolagets huvudanläggning på Råbyholm i Lund.

Företaget har nu överklagat avslaget till mark- och miljödomstolen som 2015 rev upp ett liknande beslut och återförvisade ärendet till miljöprövningsdelegationen för fortsatt handläggning.

Även grannar har överklagat, men med annan utgångspunkt – att det ställs tydliga krav som innebär att skadliga koncentrationer av ammoniak inte kan uppstå i närområdet.
I båda fallen har det på grund av helgerna begärts anstånd med att utveckla överklagandena.

Tetra Paks verksamhet i Lund har ett gällande tillstånd, beviljat 1986 enligt den dåvarande miljöskyddslagen.
Men förpackningsjätten beslöt 2012 att frivilligt ansöka om nytt tillstånd utifrån miljöbalken och med utgångspunkt i samma produktionsmängd och lokaler som tidigare.
I samband med det nuvarande tillståndet prövades inte de båda kylanläggningarna, med totalt 8,3 ton ammoniak, eftersom de togs i bruk först 2001-2002 sedan så kallade freoner förbjudits.

Och det är alltså ammoniakhanteringen som gör att miljöprövningsdelegationen avslår ansökan. I övrigt påpekas endast brandriskerna medan förslagen till villkor för utsläpp till vatten och luft samt buller i princip godtas.
För att tillstånd ska beviljas krävs mer omfattande skyddsåtgärder kring ammoniakhanteringen än vad bolaget föreslagit, framhåller delegationen bland annat.

Utgångspunkt är då ammoniakens inneboende egenskaper (giftigt), den installerade mängden och närheten till boende samt skolor och förskolor – med en känsligare befolkningsgrupp som vistas mycket ute och saknar kunskap om agerandet vid ett eventuellt utsläpp.
Den oro som närboende uttryckt är också en faktor som ska vägas in, enligt delegationen som i det fallet hänvisar till tidigare principavgöranden.
Utöver ett stort antal närboende och föräldrar till barn på skolor och förskolor har kritiska synpunkter kommit från bland annat länsstyrelsen.
Därifrån har det föreslagits att ammoniakanvändningen ska upphöra inom två år efter att ett nytt tillstånd vunnit laga kraft.

Bolaget har sedan den förra prövningen vidtagit och åtagit sig ytterligare skyddsåtgärder och anser att ett större ammoniakläckage som riskerar påverka intilliggande bebyggelse är en exceptionell händelse som förutsätter att flera var för sig mycket osannolika händelser inträffar.
Tetra Pak har också anfört att kylanläggningen utgör ett centralt behov för verksamheten och att ammoniak som köldmedium utgör bästa möjliga teknik.

Att använda propan skulle innebära brand- och explosionsrisker medan övergång till koldioxid skulle ha ett mycket högt pris, enligt bolaget som även påpekat att fjärrkyla inte finns tillgänglig.

Läs mer:

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×