Kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhnke har agerat för att på­verka kul­tur­sek­torns ar­be­te mot sex­u­ella tra­kas­se­rier. Foto: TT

#metoo leder till för­änd­ring

De senaste må­naderna har ny­hets­flö­det fyllts av vitt­nes­mål om sex­u­ella över­grepp och tra­kas­se­rier. Kvin­nor från bransch ef­ter bransch har brutit tyst­naden och delat med sig av sina be­rät­tel­ser.
Fruk­tans­värda skild­ringar som ti­digare varit skam­fyllda hem­lig­heter, el­ler bara delats med någ­ra få, har kommit upp till ytan och syn­lig­gjort om­fatt­ningen av pro­blemet. Även kvin­nor som ut­satts för våld i hemmet har delat med sig av sina er­fa­ren­heter un­der hash­taggen #bortabramenhemmavärst. Ge­nom att of­fent­lig­göra des­sa be­rät­tel­ser har tyst­nads­kul­turen änt­li­gen brutits.

Kraften i #metoo-upp­ropen är om­välvande och be­skrivs som det vik­tigaste som hänt kvin­no­rätts­rö­rel­sen se­dan röst­rätten. Rö­rel­sen är glo­bal, ef­ter­läng­tad och bygger på en stark so­li­da­ri­tet kvin­nor emel­lan.
Orättvisorna har på­gått all­de­les för länge och nu måste vi kraft­fullt agera för att bryta de­struk­tiva, pat­ri­ar­kala fö­re­ställ­ningar och skapa nya jäm­ställda normer. En jäm­ställd värld kommer ald­rig att vara möj­lig så länge den sex­u­ella in­te­gri­teten hos hälften av be­folk­ningen inte är fredad. Vi får inte svika de mo­diga kvin­nor som be­rättat.

En av an­led­ningarna till att #metoo-upp­ropen har fått en så­dan ge­nom­slags­kraft är att lagen hit­tills inte till­räck­ligt har skyddat of­fren.
Den här de­batten är inte ny. En­ligt nu­va­ran­de sex­u­al­brotts­lag­stift­ning har dom­stolen be­dömt av­sak­naden av ett nej som ett ja. Si­tua­tioner där of­fret sovit el­ler varit för rädd el­ler be­ru­sad för att säga ifrån, har inte all­tid om­fattats av lagen.
Mil­jö­par­ti­et har länge jobbat för att öka skyddet för den sex­u­ella in­te­gri­teten.
Nu läg­ger S/MP-rege­ringen för­slag om en ny sam­tyc­kes­lag, en sex­u­al­brotts­lag­stift­ning byggd på fri­vil­lig­het. Det ser ut att finnas ett brett stöd i riks­dagen.
Re­formen in­ne­bär bland an­nat bättre stöd till brotts­of­fren, skärpta straff och att två nya oakt­sam­hets­brott in­fö­rs. Det in­ne­bär ock­så ett för­bättrat skydd för barn.

#metoo-upp­ropen har re­dan haft bä­ring på sam­häl­let. Mör­ker­talet är stort gällande an­mälda sex­u­al­brott och här har #metoo spelat en vär­de­full roll – ef­ter upp­roren har an­talet an­mäl­ningar ökat med 33 pro­cent i no­vem­ber jäm­fö­rel­se med no­vem­ber 2016.
Mitt i alla hjärt­skä­ran­de be­rät­tel­ser finns det en po­si­tiv kraft. En ökad med­ve­ten­het breder ut sig och sju av tio svenskar tror att upp­ropen kommer att leda till för­änd­ring. Med en kon­struk­tiv de­batt, en bättre lag­stift­ning och mer re­surser till po­lisen är det för­hopp­nings­vis en rik­tig för­ut­sä­gel­se. Vi kommer inte att ge upp in­nan vi har fått en jäm­ställd värld utan sex­u­ella över­grepp.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×