Barn till miss­bru­ka­re har myc­ket i sin rygg­säck. Foto TT

Ut­bilda lä­ra­re om miss­bruk

Kommer mam­ma att vara full när jag kommer hem från sko­lan? Blir det bråk i natt igen? Kommer pap­pa ihåg att jag ska ha med mat­säck i mor­gon?
Många barn bär på myc­ket mer än sin rygg­säck när de kliver in ge­nom dörren till för­sko­la el­ler skola. Att leva med en vuxen som dricker för myc­ket är of­tast en väl dold hem­lig­het, men nå­got som kan få stora kon­se­kvenser för barnets mående, so­ci­ala re­la­tioner och in­lär­ning.

Alla för­skol­lä­ra­re och lä­ra­re inom grund­sko­lan kommer att möta des­sa barn. Ty­värr upp­lever blivande för­skol­lä­ra­re och lä­ra­re att det finns stora brister i sin yr­kes­ut­bild­ning. Det visar två un­der­sök­ningar som CAN (Cen­tral­för­bun­det för al­ko­hol- och nar­ko­ti­ka­upp­lys­ning) har gjort, på upp­drag av IOGT-NTOs Ju­ni­or­för­bund, Ju­nis.
Våren 2017 frågade vi blivande för­skol­lä­ra­re vad de får för ut­bild­ning i frå­gor kring barn som växer upp i fa­miljer där det finns miss­bruks­pro­blem. Ma­jo­ri­teten svarar att de inte är för­be­redda på att han­tera den­na pro­ble­ma­tiken.
Hösten 2016 ställde vi sam­ma fråga till grund­skol­lä­rar­stu­denter. Av dem som be­svarade en­käten ut­tryckte sju av tio blivande lä­ra­re att de saknade ut­bild­ning om barn i miss­bruks­mil­jöer.
In­ter­vjuer med ut­bild­ningarnas pro­gram­an­sva­riga för­stär­ker bilden att un­der­vis­ningen inom om­rå­det är myc­ket be­gränsad.

En skill­nad i våra två stu­di­er är att det är en större an­del för­skol­lä­rar­stu­denter än grund­skol­lä­rar­stu­denter som svarar att de har haft nå­gon form av un­der­vis­ning kring barn i miss­bruks­mil­jö. Un­der­vis­ningen är dock främst fo­ku­serad på an­mäl­nings­plikten till so­ci­al­tjänsten som pe­da­goger inom för­sko­la och skola har.

Allt­för många barn som lever med miss­bruk be­rät­tar att de kan gå ge­nom hela för­sko­lan och sko­lan utan att en enda vuxen frågar hur de mår el­ler hur de har det hem­ma. Sko­lan tar främst tag i så­dant som kan vara symp­tom på miss­bruket i fa­miljen. Ex­em­pel­vis kan det brå­kiga barnet be­handlas som ett ord­nings­pro­blem, utan att man tar reda på vad som är or­saken.

Forsk­ning visar att barn som växer upp med miss­bruk löper större risk än andra att inte gå ut sko­lan med full­stän­diga be­tyg. Men att klara sko­lan är sam­ti­digt en vik­tig så kallad skydds­fak­tor för des­sa barn som kan minska riskerna för att få egna pro­blem senare i livet, som psy­kisk ohäl­sa, miss­bruk och kri­mi­na­li­tet.
Här har var­je för­skol­lä­ra­re och lä­ra­re en otro­ligt vik­tig roll att spela. För att kun­na göra det­ta be­höver för­sko­la och skola ha tyd­liga ru­tiner och hand­lings­planer. Det krävs även löpande fort­bild­ning.
Kun­skap om miss­bruks­pro­ble­ma­tik skapar för­ut­sätt­ningar för fler barn att klara sko­lan. Ju­nis kräver där­för att blivande för­skol­lä­ra­re och lä­ra­re i sin ut­bild­ning får den kun­skap som be­hövs för att känna se och agera.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×