De flesta vill ha svensk skin­ka på jul­bordet. Foto: TT

Schysst skin­ka är svenskt val

Tack vare världens strängaste djur­skydd är svenska grisar friskast i Europa. Och det lönar sig. För djuren, för mil­jön och för folk­häl­san. Cen­ter­par­ti­et har drivit ige­nom att hela Re­gi­on Skåne nu kräver i sin mat­upp­hand­ling att svenska djur­skydds­reg­ler ska vara ett min­i­mum.

Jul­skin­kan är vik­tig för svenskarna. Sta­ti­stik visar att 61 pro­cent tyc­ker att skin­kan be­tyder mest för jul­stäm­ningen, före både jul­gran (40 pro­cent) och jul­klappar (25 pro­cent)!
Och vi bryr oss om ur­sprunget, 80 pro­cent av svenskarna väljer svensk skin­ka till jul­bordet.
Våra bön­der ger bara an­ti­bio­ti­ka när det be­hövs och där­för har grisarna lägsta an­ti­bio­ti­ka­re­si­stensen i världen. Du kan där­för vara trygg med att den svenska jul­skin­kan är fri från lä­ke­me­dels­rester.

För Cen­ter­par­ti­et är det själv­klart att de djur som ger oss köttet, mjölken och äggen ska ha det bra och så långt möj­ligt kun­na få ut­lopp för sina in­stinkter och bete sig na­tur­ligt. Här får grisar röra sig fritt, har knorren kvar och kul­tingarna får dia hos sug­gan läng­re än i öv­riga Europa.

Kli­mat­på­ver­kan blir dess­utom lägre än för im­port­mat. Svenskt kött be­höver min­i­mal trans­port, lik­som grön­sakerna som ut­veck­lar både smak och vi­ta­miner bättre när de får mogna läng­re på plan­tan.
Våra lant­bru­ka­re an­vänder modern od­lings­tek­nik som in­ne­bär min­i­mal an­vänd­ning av växt­skydds­me­del. Men det kostar lite mer för bon­den att ge djuren ut­rym­me och låta korna beta ute. Cen­ter­par­ti­et vill ge svenska bön­der goda vill­kor, så att de kan fort­sätta pro­du­cera mat med världens bästa djur­skydd.

I re­ger­ings­ställ­ning såg vi till att göra djur­skydds­kon­trollerna kost­nads­fria för bon­den ge­nom att göra den stat­lig och satsade över 100 mil­joner kro­nor på kon­trol­lanter. Sam­ti­digt som vi höjde djur­skyddet sän­kte vi ock­så skatter och av­gifter på 2,2 mil­jarder kro­nor per år för våra bön­der.

I Eu­ro­pa­par­la­men­tet driver Cen­ter­par­ti­et på för en mer re­strik­tiv an­vänd­ning av an­ti­bio­ti­ka i Eu­ro­pas djur­pro­duk­tion mot en svensk stan­dard. För djur som är stressade och bor trångt blir lättare sjuka.
Här hem­ma ska vi fort­satt unna oss svensk jul­skin­ka med gott sam­ve­te.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×