Svenska kyck­lingar föds upp med min­i­mal an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ning. Foto: TT

Ät kyck­ling med gott sam­ve­te

När du går en köp­runda i mat­af­fären el­ler fun­derar på re­stau­rang­me­nyn kan du göra ett val som inte bara är vik­tigt för folk­häl­san utan som ock­så på sikt kan på­verka din egen hälsa och mil­jö även för kommande gen­er­a­tion.
Du, som så många andra väljer kan­ske ak­tivt svensk kyck­ling i bu­tiken, men vet du var den kommer ifrån på krogen el­ler i sko­lan?

I dag äter svenskarna för första gången lika myc­ket kyck­ling och kal­kon som nöt­kött.
En ny un­der­sök­ning från Ipsos visar att en för­kros­san­de ma­jo­ri­tet av svenskarna vill att kyck­lingen ska vara svensk. De har myc­ket goda skäl till det.

Många av de stora im­port­länderna ka­mou­flerar brister i djur­håll­ning och hy­gi­en ge­nom att ge an­ti­bio­ti­ka till djuren un­der hela upp­föd­nings­tiden. Det leder till en oroande ut­veck­ling av an­ti­bio­ti­ka­re­si­stens.
WHO be­skriver de mot­stånds­kraf­tiga bak­te­rierna som det största hotet mot folk­häl­san. Trots att pro­blemet till stor del be­ror på över­an­vänd­ning av an­ti­bio­ti­ka inom djur­upp­föd­ningen, väljer många länder fort­fa­ran­de att i fö­re­byg­gan­de syf­te be­handla samt­li­ga djur med an­ti­bio­ti­ka. Djur som till slut hamnar på tall­riken här hem­ma i Sverige.

In­ter­na­tio­nellt sett är Sverige en fö­re­bild. Här för­bjöds tillväxtantibiotika för drygt 30 år se­dan och svenska kyck­lingar be­handlas hel­ler inte med an­ti­bio­ti­ka i fö­re­byg­gan­de syf­te.
Den otro­ligt låga an­ti­bio­ti­ka­an­vänd­ningen sätter i po­si­tiv me­ning Sverige på världs­kar­tan. Ge­nom god djur­hälsa, djur­väl­färd och kon­troll­pro­gram föder vi i Sverige upp friska kyck­lingar som inte be­höver an­ti­bio­ti­ka i onö­dan.

Som kon­su­ment kan du som sagt välja. I mat­af­fären är kyck­lingen märkt med den Gula Pip­pin, som ga­ran­terar hög kva­li­tet och svenskt ur­sprung, så där är det lättare att göra ett ak­tivt val.
I re­stau­rangerna måste man våga fråga och det är in­get att dra sig för att man vill göra ett smart val.
Ny­li­gen un­der­sökte vi kyck­lingen i snabb­mats­branschen, och ty­värr visade det sig att många stora ked­jor im­por­terar kyck­ling – en del hela vägen från Thai­land.
I sko­lor och äld­re­om­sorgen får var­ken elever el­ler pa­ti­enter välja. Här ligger an­svaret för var­ifrån kyck­lingen ska komma och vil­ken kva­li­tet den ska upp­fylla på den upp­handlande kom­munen el­ler lands­tinget.
Så du som bor i Skåne el­ler Halland, vill du stödja lo­kala fö­re­tag, in­klu­si­ve kyck­ling­gårdar i trakten, bi­dra till se­riös mat­pro­duk­tion och äta kyck­ling med gott sam­ve­te?
Håll koll på var kyck­lingen kommer ifrån!

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×