De skärpta amorteringskraven kmomer att draba unga. Foto: TT

Unga blir för­lo­rarna

Nu har rege­ringen be­slutat om skärpta amor­te­rings­krav. Det gäller hus­håll med höga skulder i re­la­ti­on till sin in­komst. Mo­tivet är att dämpa skuld­sätt­ningen i sam­häl­let, och det må låta lo­giskt.
Men det kommer sam­ti­digt att skapa in­lås­nings­ef­fekter och göra det ännu svårare för unga och unga fa­miljer att hitta ett eget hem. Det sker i ett läge när des­sa grupper un­der lång tid fått det allt svårare att eta­blera sig på bo­stads­mark­naden.

De senaste åren har bo­stads­po­li­tiken do­mi­nerats av kre­dit­res­trik­tioner, skuld­sätt­ning och rän­te­ba­nor.
Det är na­tur­ligt­vis bra att det är ord­ning och reda i svensk ekonomi och att man har rim­liga re­gler på bo­stads­mark­naden. Men om bo­låne­tak och det ti­digare be­slutade amor­te­rings­kravet in­ne­bar dubbla lås till bo­stads­mark­naden, är det utökade amor­te­rings­kravet den sä­ker­hets­ked­ja som slut­gil­tigt stänger dörren för allt­för många unga och unga fa­miljer att hitta ett eget hem. Dess­utom kommer rör­lig­heten minska på bo­stads­mark­naden när det bland an­nat blir svårare att köpa större lä­gen­heter på grund av amor­te­rings­kravet.

Det nya be­slu­tet drabbar främst stor­städer, men även om vi har många olika bo­stads­mark­nader i Sverige hänger de ock­så ihop.
Det som händer i Stockholm på­verkar även Häss­le­holm. Och den mång­å­riga bristen på en so­ci­al bo­stads­po­li­tik, ja, den på­verkar alla i hela landet.
Det som fram­för allt för­vånar är att rege­ringen in­för ett utökat amor­te­rings­krav så snart ef­ter de re­dan tagna re­glerna. Det hade varit önsk­värt med en or­dent­lig ana­lys av ef­fekterna in­nan nya skärp­ningar be­slutas. Men nu är det för­sent och vi får laga ef­ter läge.

Där­för bör riks­dagens par­tier re­dan nu börja dis­ku­tera in­ne­hållet i en större bo­stads­po­li­tisk överenskommelse.
Att det ska hända nå­got före valet ser dess­vär­re dys­tert ut. Men myc­ket kan för­be­redas nu så att be­slut kan fattas di­rekt ef­ter valet.
Mot bak­grund av det tuffa lä­get på bo­stads­mark­naden följer här tre för­slag på hörn­stenar till en ny so­ci­al bo­stads­po­li­tik som ger fler chansen till en egen bo­stad:

– Vi be­höver ett stöd till bo­spa­ran­de och start­lån till den första bo­staden.

– Bo­stads­bi­draget har ur­holkats kraf­tigt och det be­höver an­passas så att fler hus­håll kan ta del av det och få möj­lig­het till ett boende som passar be­hoven bättre.

– Flytt­skatten be­höver för­ändras så att vi slipper in­lås­nings­ef­fekter och bättre kan ut­nyttja de bo­städer som finns ef­fek­tivt.
Sverige be­höver en sam­man­hål­len bo­stads­po­li­tik med sta­bila spel­re­gler. Och det ar­be­tet be­höver börja nu.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×