Ta itu med djur­rätts­ak­ti­visterna

Djur­rätts­ter­ro­rismen är till­ba­ka. Svenska djur­upp­fö­da­re hotas nu av ak­tioner av skru­pel­fria ak­ti­vister.
Som­maren 2013 grep po­lisen någ­ra av de mest mi­li­tanta ak­ti­visterna. Fem per­soner dömdes för olika brott, där de all­var­ligaste var en yxa inka­stad ge­nom­ föns­tret hos en mink­upp­fö­da­re och en grav­sten som hämtats på kyr­ko­gården och ställts upp utan­för en an­hö­rigs hem som ett syn­bart döds­hot.
Att po­lisen lyc­kats gripa och lag­fö­ra någ­ra av djur­rätts­ak­ti­visterna, som an­vänt mord­brand, hot och ska­de­gö­rel­se som kamp­me­toder, var väl­kom­met. Ty­värr har det varit säll­synt.
Fäng­el­se­straffen för de båda mest be­las­tade blev för­hål­lan­de­vis känn­bara, men nu är båda fri­givna och prö­vo­tiden för den vill­kor­liga fri­giv­ningen är slut. Där­för har de och de­ras föl­ja­re in­lett nya ak­tioner.

De senaste vec­korna har fram­för allt en mink­upp­fö­da­re utan­för Fal­ken­berg drabbats hårt. Ett 20-tal ak­ti­vister har vid flera till­fäl­len åkt hem till hans gård, stått med me­ga­fon utan­för huset och skrämt hans barn när han inte varit hem­ma.
På so­ci­ala me­di­er har en bild med ett ske­lett dinglande i en gal­ge med en lapp med texten ”(hans namn) f d mink­far­ma­re” pub­li­cerats.
Vid ak­ti­visternas senaste be­sök blev mink­far­ma­ren miss­hand­lad och sprejad med färg. Po­lisen har iden­ti­fierat en del av ak­ti­visterna. Det finns nu an­mäl­ningar om ola­ga hot, miss­han­del, hem­frids­brott och ola­ga in­trång upp­rättade.

Det är inte bara mink­upp­fö­da­re som drabbas av djur­rätts­ak­ti­visternas ter­ror. En lax­od­ling för­stö­rdes med kost­nader på 200 000 kro­nor som följd. En per­son dömdes till ett kortare fäng­el­se­straff för brottet. Det var femte gången den per­sonen dömdes för ett djur­rätts­re­la­te­rat brott. Jä­ga­re är en an­nan ut­satt grupp, som bland an­nat drabbats av sa­bo­terade jakt­torn. En re­vi­sor anlitad av en ut­satt jord­bru­ka­re fick en brand­bomb slängd mot sitt hus
Gruppen mi­li­tanta ak­ti­vister som är be­redda att begå all­var­liga brott är inte stor, kan­ske ett tju­go­tal med en ”svans” på nå­got fler som sprider pro­pa­gan­da och del­tar i de­mon­stra­tioner. Men den­na lil­la grupp orsakar stora ska­dor och stort lidande för dem som drabbas. De har inga jobb utan ägnar sig på hel­tid åt sin ”hob­by” med sym­pa­ti­serande spon­sorer som fi­nan­sierar de­ras livs­stil.
Trots den lil­la gruppen drabbades Sverige un­der pe­ri­oden 2003–2010 av fler djur­rätts­brott riktade mot mink­upp­fö­da­re än nå­got an­nat land i världen. Des­sa år an­mäldes 341 så­dana brott här. I Danmark med be­tyd­ligt fler mink­upp­fö­da­re än Sverige an­mäldes sam­ma per­iod bara åtta brott. När de mesta ak­ti­va satt i fäng­el­se ef­ter gri­pan­dena 2013 fö­re­kom näs­tan inga så­dana brott.
Po­lisen av­sätter inte till­räck­liga re­surser för att komma till­rät­ta med pro­blemet. Även lag­stift­ningen är otill­räck­lig. Att kun­na de­mon­strera utan­för en­skilda män­ni­skors hem borde ex­em­pel­vis kun­na be­gränsas.

Kris­ti­na Yng­we (C) har i riks­dagen fått en mo­tion bi­fallen med kravet att po­lisen måste prio­ri­tera djur­rätts­re­la­te­rad brotts­lig­het högre. Ett sär­skilt re­gis­ter på så­dana brott skulle vara av vär­de.
Lag­ly­diga fö­re­ta­ga­re ska inte be­höva stå ut med ter­ror­ak­ti­vi­teter från små ex­tre­mis­tiska grupper.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×