Ryss­lands sy­ste­ma­tiska dop­ning måste stoppas

Ryss­land får inte del­ta i de olym­piska vin­ter­spelen i Syd­ko­rea. Be­slu­tet togs av IOK här­om­da­gen.
Egent­li­gen var be­slu­tet själv­klart. Vid senaste vin­ter-OS, 2014 i So­tji i Ryss­land, ma­ni­pu­lerade ryska sä­ker­hets­tjänsten alla dop­nings­prov som tagits på ryska id­rotts­män och -kvin­nor. Det skulle ga­ran­tera fram­gångar i spåren och på isen sam­ti­digt som in­gen skulle ris­kera att fasta i dop­nings­kon­trollerna.
IOK har gjort en om­fat­tan­de ut­red­ning för att kun­na be­visa det ryska fusket. Det finns ock­så vitt­nes­mål ”ini­från” om hur det ryska id­rotts­mi­ni­ste­ri­et or­ga­ni­se­rat dop­nings­fusket till­sam­mans med sä­ker­hets­tjänsten.
Just att staten varit in­blan­dad och på­dri­van­de gör det ryska dop­nings­fusket sär­skilt all­var­ligt. In­get er­kän­nan­de har hel­ler kommit från Ryss­land. Det mo­ti­verar att landet ute­sluts från OS, trots att det drabbar en­skilda id­rot­ta­re som är rena. Men nu måste Ryss­lands sy­ste­ma­tiska dop­ning stoppas.
Ty­värr är Ryss­land inte unikt. Ef­ter murens fall av­slöjades att väst­tyska sim­ma­re och fri­id­rot­ta­re dopat sig lika myc­ket som sina öst­tyska kol­le­gor. Av­slö­jan­den om att den ame­ri­kanske cy­klisten Lance Armstrong un­der alla år varit dopad lik­som Balco-skan­da­len där stjär­nor som Ma­ri­on Jones av­slöjades för sy­ste­ma­tisk dop­ning och att NHL har en lib­er­al syn på dop­ning visar att IOK måste vara lika tuff mot andra länder, när nya dop­nings­skan­daler av­slöjas.
För det kommer att ske.
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×