Fin­land är ef­ter 100 år ett rikt, mo­dernt land

I dag är det Fin­lands na­tio­nal­dag – den hund­ra­de.
De första 30 åren var tuffa, med flera krig som orsakade många fin­län­da­res död.
Följden av Sov­jet­unio­nens för­sök att åter­er­övra Fin­land blev att Ka­re­len och andra land­om­rå­den för­lo­rades. Över 400 000 ka­re­la­re flyttade från sina hem till Fin­land och in­te­grerades där med stora an­sträng­ningar.
Ett stort krigs­ska­de­stånd var ock­så en stor bör­da, som dock till stor del be­ta­lades med in­du­stri­va­ror och där­med gynnade den in­du­stri­ella ut­veck­lingen.
Fin­land var på andra om­rå­den fö­re­gång­a­re. I Fin­land fick kvin­norna röst­rätt före alla andra i Europa, re­dan 1907 un­der den ryska tiden.
I dag rankas Fin­land som det tredje mest jäm­ställda landet i världen. Fin­land har haft kvinn­lig pres­i­dent och två kvin­nor som stats­mi­nis­trar.
Att Fin­land har pres­i­dent var inte själv­klart för hund­ra år se­dan. En tysk adels­man var ut­sedd att bli finsk kung i sam­band med själv­stän­dig­heten, men han ångrade sig och där­för blev Fin­land re­pu­blik.
Ef­ter kriget var Fin­land ett av Eu­ro­pas fat­tigaste länder, drabbat av kriget och freds­vill­koren. Många fin­län­da­re flyttade till Sverige för att få jobb, och många är kvar ännu.
Nu är Fin­land ett mo­dernt in­du­stri­land med No­kia som sym­bolen för fram­gångarna. Skogen är som i Sverige bas för en stor del av väl­ståndet. De­sign­fö­re­tag som Ma­ri­mek­ko har ock­så bi­dragit till mo­der­ni­se­ringen.
I dag Fin­land ett rikt land, väl in­te­grerat i EU. Grattis!
Yng­ve Sunesson

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×