För jägare bör tillståndsgivningen för vapen bli enklare. Foto: TT

För­enkla för va­pen­äga­re

Långa hand­lägg­nings­tider, om­fattade an­sök­nings­pro­cesser och krång­liga sär­re­gler­ingar för­svårar för Sve­ri­ges lag­ly­diga va­pen­äga­re. Det vill vi mo­de­rater ändra på. Vi fö­re­slår där­för en rad re­form­er som kommer att un­der­lätta för jä­ga­re och sport­skyttar.
Sverige har bland de hårdaste kraven i Europa vad gäller ut­bild­ning, för­var­ing och lämp­lig­het för att få äga va­pen för jakt el­ler sport­skyt­te.
En va­pen­äga­re som be­går nå­gon form av brott ris­kerar att för­lora sina va­pen och li­censer ome­del­bart. Svenska va­pen­äga­re kon­trol­leras hårt, vil­ket är bra.

I dag finns det un­ge­fär 700 000 va­pen­äga­re i Sverige. Trots att va­pen­ägan­det är relativt ut­brett är det yt­terst ovan­ligt att le­gala va­pen an­vänds vid brott. I stället an­vänds in­smugg­lade il­le­gala va­pen.
Det visar att Sve­ri­ges jä­ga­re, sport­skyttar och va­pen­sam­la­re är an­svars­fulla och re­spek­terar re­gel­verken.
De il­le­gala va­pnen måste be­kämpas för att knäc­ka den or­ga­ni­se­rade brotts­lig­heten, men det­ta får inte drabba de lag­ly­diga va­pen­äga­rna.

För Sve­ri­ges va­pen­äga­re är långa hand­lägg­nings­tider, om­fattade an­sök­nings­pro­cesser och krång­liga sär­re­gler­ingar ett stort pro­blem. Jä­ga­re och sport­skyttar ska inte drabbas av att il­le­gala va­pen an­vänds för brotts­lig verk­sam­het.
Mo­de­raterna vill för­enkla re­gel­verken för lag­ly­diga va­pen­äga­re. Där­för pre­sen­terar vi nu två för­slag som syftar till att un­der­lätta för landets jä­ga­re, sport­skyttar och va­pen­sam­la­re.

1. I dag är till­stånds­pro­cessen för va­pen­äga­re allt­för krång­lig. Där­för vill vi se över det samlade re­gel­verket för till­stånds­giv­ning och in­ne­hav av le­gala va­pen och va­pen­delar för att skapa nya re­gler som un­der­lättar för jä­ga­re och sport­skyttar.

2. Det borde vara möj­ligt för jä­ga­re och sport­skyttar att äga fler va­pen än i dag. Till ex­em­pel finns det be­hov för jä­ga­re som jagar allt­ifrån få­gel till älg och björn att an­vända olika sorters va­pen. Liknande be­hov finns för sport­skyttar som tävlar i olika grenar.
Vi vill där­för se över möj­lig­heten att tillåta per­soner att in­ne­ha fler va­pen för jakt och sport­skyt­te.

Med des­sa för­slag som ut­gångs­punkt kommer Mo­de­raterna att jobba för att un­der­lätta för landets jä­ga­re och sport­skyttar.
Straffen för in­ne­hav av il­le­gala va­pen ska skärpas, men lag­ly­diga va­pen­äga­re ska inte drabbas av onö­diga på­la­gor.

Dagens fråga

Har du plockat fram vinterkläderna än?

  • Nej (64%, 338 Röster)
  • Ja (36%, 188 Röster)

Antal röster: 526

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×