Ste­fan Löfven del­tog i EU-AU-mö­tet. Foto: TT

Vik­tigt möte EU-AU

Af­ri­kans­ka Uni­onens 55 med­lems­stater och EU:s 28 träffades i vec­kan på högsta nivå för att dis­ku­tera ut­vecklat sam­ar­be­te. Det var det tionde mö­tet mel­lan de båda or­ga­ni­sa­tionerna, så det hade inte in­kallats på grund av upp­gifterna om slav­han­del i Li­by­en. Men den frå­gan do­mi­ne­rade för­stås dis­kus­sionerna.
EU an­klagades, inte helt utan grund, för att ha bi­dragit till den svåra si­tua­tionen för mi­granter som kommit till Li­by­en men se­dan inte kommer vidare, efter­som EU hjälper Li­by­en att stoppa den vidare flykten över Me­del­ha­vet.
I Me­del­ha­vet har tu­sen­tals flyk­tingar drunknat var­je år i för­söken att komma till EU. Men kan­ske lika många går un­der på sin flykt till Me­del­havs­kus­ten, till följd av um­bä­ran­den i Sa­ha­ras öken el­ler mördade av ban­diter i Li­by­en på jakt ef­ter nå­gon flyk­ting­smugg­la­re som kan ta dem till Europa.
Att stoppa flyk­tingarna på andra si­dan Me­del­ha­vet är allt­så in­gen hu­ma­ni­tär åt­gärd, som det fram­ställts som. Där­för var det ett fram­steg att EU nu ska för­söka hjälpa de flyk­tingar som blivit fast i Li­by­en att resa hem el­ler i vissa fall få söka asyl i nå­got EU-land. Det kan­ske kan hjälpa åt­min­sto­ne någ­ra av de runt halv­mil­jonen flyk­tingar som be­räknas finnas i Li­by­en.
Vik­tigare var dock de mer lång­sik­tiga sam­ar­bets­av­tal som slöts mel­lan EU och AU för att få igång in­ves­te­ringar som kan ge jobb till de mil­joner unga män­ni­skor som be­höver en in­komst på hem­ma­plan.
Nå­gon Mar­shall­hjälp är det inte tal om, även om vissa så­dana jäm­fö­rel­ser gjordes in­för mö­tet. Men EU lovade för­söka sty­ra över in­ves­te­ringar till en nivå av 44 mil­jarder euro från EU till af­ri­kans­ka länder.
Vid si­dan av mö­tet ut­formade Frank­ri­kes pres­i­dent Macron till­sam­mans med någ­ra andra länder en mi­li­tär plan för att be­kämpa flyk­ting­smugg­la­re och slav­hand­la­re i Li­by­en. Ste­fan Löfven gav ver­balt stöd till planen – nog mest för att visa sig som kom­pis med Macron.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×