Satsa mer på lär­lings­ut­bild­ningar

De flesta är nu­me­ra över­ens om att lär­lings­ut­bild­ning är en form som har för­delar för vissa yr­ken och för många ung­domar. Ändå är lär­lings­ut­bild­ningarna en myc­ket mar­gi­nell ut­bild­nings­form i Sverige. Både när­ings­livet och sko­lan visar allt­för svalt in­tres­se.
I dag går näs­tan var tredje ung ut gym­na­si­et utan full­stän­digt be­tyg. Kan­ske skulle en del av dem fått en full­stän­dig ut­bild­ning om en lär­lings­ut­bild­ning istäl­let er­bjudits med en in­rikt­ning som passat.
Många olika åt­gärder prövas både i sko­lan och inom ar­bets­mark­nads­po­li­tiken för att ta hand om de ung­domar som inte kan an­passa sig till sko­lans krav. Det är inte bara för des­sa elever som lär­lings­ut­bild­ningarna är av­sedda. Det handlar om en hög­kva­li­ta­tiv yr­kes­ut­bild­ning som många ung­domar med in­tres­se för ett visst yrke skulle ha nytta av. För att kun­na ge alla ung­domar en bra gym­na­sie­ut­bild­ning borde lär­lings­ut­bild­ningar vara ett be­tyd­ligt van­ligare al­ter­na­tiv.
Ett pro­blem är att in­tres­set i när­ings­livet för att ta emot prak­ti­kanter och hjälpa till med att ut­bilda lär­lingar är svagt, trots att när­ings­livs­or­ga­ni­sa­tionerna pratar sig varma för ut­bild­nings­formen.
Där­för är det bra att in­du­stri­mannen Carl Bennet till­sam­mans med Åsa Fah­lén, ord­fö­ran­de i Lä­ra­rnas Riksförbund, och Johan Trouvé, Väst­svens­ka han­dels­kam­ma­ren, i en de­batt­ar­ti­kel i Dagens Nyheter pekar på de för­delar som lär­lings­ut­bild­ningar har. De fö­re­slår ock­så att andra länders goda er­fa­ren­heter ska tas till­va­ra. I ex­em­pel­vis Tysk­land är lär­lings­ut­bild­ningar en om­fat­tan­de del av skol­sy­stemet.
Där har lär­lingarna i all­män­het lön för sitt ar­be­te i fö­re­tagen. Det är säll­synt i Sverige men skulle in­ne­bära en sti­mu­lans att söka till lär­lings­ut­bild­ningar. Branscherna be­höver ock­så bli bättre på att för­må sina med­lems­fö­re­tag att med­verka i lär­lings­ut­bild­ningarna med prak­tik­platser och lär­lings­lön.
Med rätt in­satser kan lär­lings­ut­bild­ningarna bli en vik­tigare del i gym­na­sie­sko­lan.

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×