Många äld­re vill fort­sätta ar­beta. Foto: TT

Läng­re ar­bets­liv i Skåne

Ny­li­gen med­delade rege­ringen att pen­sions­ål­dern kan höjas före valet. Det är ett po­si­tivt be­sked, men en ny un­der­sök­ning från Ju­sek visar att en­dast var femte av dem som är mel­lan 50 och 64 år vill jobba ef­ter 65 år.
I Skåne är 44 pro­cent av be­folk­ningen över 45 år. För att säkra fram­tidens väl­färd måste po­li­ti­kerna i länet nu prio­ri­tera de fak­torer som gör att män­ni­skor vill ar­beta läng­re.
Ett läng­re ar­bets­liv är nöd­vän­digt om vi ska klara fram­tidens väl­färd. Att för­länga ar­bets­livet är sär­skilt an­ge­lä­get i kom­muner där en stor an­del av be­folk­ningen är äld­re.

Många män­ni­skor vill dock inte jobba läng­re än till 65. Nya siff­ror från Ju­sek visar att en­dast var femte i ål­dern 50 till 64 vill jobba ef­ter 65 år. En­dast 19 pro­cent av alla kvin­nor vill fort­sätta ar­beta. Tre av tio har ock­så det senaste året över­vägt att gå ner i ar­bets­tid trots att det skulle in­ne­bära lägre lön.
Att inte vilja el­ler kun­na ar­beta läng­re upp i åren hänger ihop med hur vi mår på och av jobbet.

Ju­sek or­ga­ni­serar aka­de­mi­ker med väl­av­lö­nade och ut­veck­lan­de jobb som har goda för­ut­sätt­ningar för att orka och vilja jobba läng­re. En färsk rap­port från Ju­sek visar dock att ar­bets­mil­jön för aka­de­mi­ker har för­sämrats de senaste år­ti­on­dena.
Stu­dien visar ock­så att ut­veck­lingen av ar­bets­mil­jön är klart säm­re för kvin­nor än för män. Re­sul­taten, i kom­bi­na­tion med höga sjuk­tal kopplade till psy­kisk ohäl­sa, läg­ger en då­lig grund för ett läng­re ar­bets­liv.
Eko­no­miska in­ci­ta­ment räc­ker inte för att män­ni­skor ska vilja ar­beta läng­re. Det be­hövs fram­för allt ökat väl­be­fin­nan­de i ar­be­tet. Blicken be­höver riktas mot fak­torer som skapar bra ar­bets­mil­jö och gör det at­trak­tivt att jobba läng­re.

Siff­ror från Ju­sek visar ock­så vil­ka fak­torer som är vik­tigast för att de mel­lan 50 och 64 år ska vilja jobba ef­ter 65 år. Högst på lis­tan hamnar bra kol­le­gor, ut­veck­lan­de ar­bets­upp­gifter, låg stress, ba­lans i livet och re­la­tionen till chefen. Hög lön hamnar längst ner på lis­tan.

Om en höj­ning av pen­sions­ål­dern i prak­tiken ska leda till att fler ar­be­tar läng­re måste ar­bets­mil­jön för­bättras snabbt. Idag fo­ku­serar lag­stift­ningen och fö­re­skrifterna på ar­be­ts­mil­jö­om­rå­det för en­si­digt på att und­vika ohäl­sa, me­dan fak­torer som gör att män­ni­skor mår bra får be­gränsat ut­rym­me.
Här har rege­ringen, med so­ci­al­för­säk­rings­mi­nis­ter An­ni­ka Strand­häll i spetsen, ett vik­tigt upp­drag i att ställa om ar­bets­mil­jö­po­li­ti­ken. Ett stort an­svar vilar ock­så på po­li­ti­ker och ar­bets­gi­va­re i Skåne. Inte minst på kom­munerna, som både har många an­ställda, är be­ro­en­de av skat­te­in­täkter och be­höver vara at­trak­tiva ar­bets­gi­va­re för att re­kry­tera aka­de­mi­ker.
Om po­li­ti­ker och ar­bets­mark­nadens parter i Skåne till­sam­mans fo­ku­serar på att för­bättra de fak­torer som kan bi­dra till att män­ni­skor vill ar­beta läng­re kan både väl­färden och kom­pe­tens­för­sörj­ningen säkras.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×