Fin­land firar i år 100-årsjubileum

I flera hund­ra år var Fin­land en del av Sverige som den öst­ra riks­hal­van. Det var in­get lyd­ri­ke el­ler ko­lo­ni utan en in­te­grerad del av ri­ket. Ex­em­pel­vis grundades Sve­ri­ges tredje uni­ver­si­tet i Åbo 1640 (ef­ter Uppsala och Dorpat i nu­va­ran­de Est­land).
Det är bak­grunden till att svens­kan fort­fa­ran­de är na­tio­nal­språk i Fin­land med sär­skilt stor ut­bred­ning ut­med Ös­ter­sjö­kus­ten. Men trots att alla skol­e­lever fort­fa­ran­de stu­derar svenska är det svårt nu­me­ra att få svar på svenska i bu­tiker och på re­stau­ranger även i Åbo och Helsingfors.
Fin­land för­lo­rades i ett krig med Ryss­land 1809. Men tsaren lät Fin­land be­hålla sin kon­sti­tu­tion och be­ty­dan­de själv­sty­re un­der det drygt hund­ra åriga ryska sty­ret.
I sam­band med den ryska re­vo­lu­tionen 1917 tog ledande kretsar i Fin­land ini­tia­tiv till att Fin­land skulle fri­göra sig helt från Ryss­land. De nya makt­ha­va­rna i S:t Petersburg, som då fort­fa­ran­de var hu­vud­stad, var mest upp­ta­gna av det på­gå­en­de första världs­kriget, så Fin­land släpptes. Den 6 de­cem­ber 1917 för­kla­rade sig Fin­land själv­stän­digt, och på ons­dag kul­mi­nerar det 100-års­fi­ran­de som på­gått hela året.
För­bin­del­serna mel­lan Sverige och Fin­land har all­tid varit om­fat­tan­de. Un­der andra världs­kriget tog Sverige emot många finska barn som be­hövde skydd. Un­der 1960-och 70-talen flyttade många fin­län­da­re till jobb i Sverige.
Det finns all an­led­ning att fira Fin­lands 100 år även här.
Yngve Sunesson

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×