Transportmängderna med båt borde ökas, eftersom modern sjöfart kan ske på ett miljövänligt sätt.

Sjöfarten kan bli miljövänlig

Godstransportpolitiken har varit eftersatt av ett antal regeringar. Följden är att transportsystemet inte utnyttjas på ett optimalt sätt, något som drabbar så väl näringslivets konkurrenskraft som möjligheten att sänka både hälsofarliga och klimatpåverkande utsläpp. Med en ny godstransportstrategi som regeringen ska leverera till våren finns möjligheten att ta ett helhetsgrepp på godstransporterna och förbättra förutsättningarna för samtliga transportslag.
Sveriges mål är att minska utsläppen av växthusgaser från transportsektorn med 70 procent till 2030 samtidigt som godstransporterna förväntas öka med 50 procent till 2030. Det finns alltså utrymme för alla transportslag att öka men idag har både sjöfarten och järnvägen svårt att bära sin del.

Det finns ett glapp mellan den politiska retoriken och den ekonomiska verkligheten. Dessa transportslag som har relativt små negativa externa effekter har blivit dyrare genom höjda farledsavgifter och banavgifter medan lastbilstrafiken, med större externa effekter relativt sett blivit billigare.
Att frakta gods med båt är energieffektivt och blir allt mer miljövänligt. Många fartyg är redan nu på väg att byta från diesel till gas och metanol för att klara luftvårdskraven. Nästa steg är att gasen och metanolen blir biobaserad och att vissa sträckor elektrifieras.

Mätt i tonkilometer är det idag 33 procent av godset i Sverige som transporteras med båt. Trots fördelarna ökar inte andelen på det sätt som skulle behövas för att nå målen.
Fossilfritt Sverige har i dialog med bland annat Svensk Sjöfart och Sjöfartsverket tagit fram förslag på styrmedel som skulle förbättra förutsättningarna för sjöfarten och samtidigt få ner utsläppen.
1. Inför ett miljökompensationsstöd för sjöfarten per tonkilometer.
2. Inför ett omlastningsstöd så att kostnadströskeln mellan lastbilstransporterna, järnvägen och sjöfarten minskar.
3. Förenkla differentieringen av farledsavgifterna så att fartyg som har bra rening av kväveoxider och lägre utsläpp av koldioxid premieras. Då skulle sannolikt flera av de kommunala hamnarna ändra sin prissättning utifrån samma kriterier och tillsammans skapa ett starkare incitament som stimulerar utvecklingen av ren teknik.
4. Inför en generösare mängdrabatt på farledsavgiften och hamnavgifterna för de fartyg som anlöper många hamnar på sin rutt så att det blir mer lönsamt att gå in i flera hamnar för att fylla fartyget med gods.

Sjöfarten har goda möjligheter att växa snabbt eftersom det i princip inte behövs en ny infrastruktur. Vattnet ligger redan där och Sverige har en lång kust samtidigt som de inre vattenvägarna kan utnyttjas mer. Sverige har goda förutsättningar att utveckla fossilfria godstransportlösningar som samverkar med varandra och tillsammans stärker Sveriges konkurrenskraft.

Dagens fråga

Har du köpt sommarkortet?

Loading ... Loading ...