Gustav Fridolin. Foto: TT

Vem deltar aktivt

Vem eller vad ska av­göra vad ”del­tar ak­tivt i un­der­visningen” in­ne­bär?
Re­ger­ingens av­tal om att en­sam­kom­man­de som sökt asyl före brytdatumet 24 november 2015 och blivit myn­diga un­der pro­cessen ska kun­na stanna och slut­föra gym­na­sie­sko­lan leder till frå­gor om sko­lans och lä­ra­rnas roll. Vil­ka kri­te­ri­er ska av­göra om den en­sam­kom­man­de har del­tagit i un­der­visningen på ett så­dant sätt att det bör ge fort­satt up­pe­hålls­till­stånd?
Lä­ra­rna har gett uttryck för oro kring om de tvingas att spela en alltför aktiv roll i bedömningarna. Om man skär­skådar det är det inte sär­skilt mån­ga unga som fak­tiskt kan stanna ens med de nya re­glerna. Det rör sig om nå­gra tus­en. Inte alla lä­ra­re kommer att be­höva fun­dera över hur be­tyg, om­dö­men el­ler när­va­ro påverkar en en­sam­kom­man­de. Men oav­sett är det vik­tigt att det finns så tyd­liga rikt­lin­jer att lä­ra­ren i möj­ligaste mån ska slippa känna det som om hens god­tyc­ke av­gör en ung människas öde.
På Cen­trala stu­die­stöds­nämnden CSN:s hem­si­da de­fi­nierar de hel­tid på gym­na­si­et som att man del­tar i all verk­sam­het som in­går i ut­bildningen, om man inte har gil­tiga skäl att ute­bli. Det är också kravet för att få studiestöd på gymnasiet. Det är en bra grund­prin­cip, även om man kan undra vad som är gil­tiga skäl för att ute­bli: vissa en­samkommande ung­domar kan vara trau­ma­ti­serade och even­tu­ellt ha psy­kia­triska skäl för att ute­bli. Hur detta i så fall bedöms är också intressant.
En­klast är om kraven till exempel mot­svarar de för att få stu­die­lån och då be­höver lä­ra­ren inte göra an­nat än vad hen nor­malt skul­le.
Av­talet mel­lan Socialdemokraterna och Mil­jö­par­ti­et hand­lade ock­så om att und­vika en re­ger­ings­kris och om att ge Mil­jö­par­ti­et en av de få se­grar som de haft un­der sin re­ger­ings­tid. Gus­tav Fridolin hän­visar ofta och gär­na till att han är lä­ra­re. Så förhoppningsvis har han och MP fun­derat på hur det­ta ska lösas och vil­ken roll lä­ra­ren ska spela innan det blir aktuellt.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev