”Sta­bil som ett dusch­dra­pe­ri”

De mo­de­rater och krist­de­mo­krater som hoppats kun­na regera med stöd av Sverigedemokraterna, på sam­ma sätt som Socialdemokraterna un­der de­cen­ni­er regerade i mi­no­ri­tet litande till Kom­mu­nisternas stöd, blev nog be­svi­kna i helgen. Då de­kla­rerade Jim­mie Åkes­son på nytt, än tyd­ligare än ti­digare, att nå­got så­dant stöd är han inte be­redd att ge.
Den som följt vad han och an­dra sve­ri­ge­de­mo­krater sagt ti­digare kan inte ha varit för­vånad. SD är in­get hö­ger­par­ti i egent­lig me­ning. I mån­ga hö­ger-väns­ter­frå­gor står SD nära Socialdemokraterna. De­ras väl­ja­re de­fi­nierar sig som stå­en­de i mit­ten. Ra­sism och främ­lings­fi­ent­lig­het är inte en­bart en hö­ger­in­ställning.

Åkes­sons tal på SD:s lands­dagar gav ny nä­ring åt spe­ku­la­tionerna om hur det ska gå till att bilda re­ger­ing ef­ter va­let näs­ta höst. Det be­ror na­tur­ligt­vis i förs­ta hand på hur väl­ja­rna läg­ger sina röster. Trillar ex­em­pel­vis KD ur riks­dagen, som opinionsmätningarna pekar på, el­ler kan M:s åter­hämtning den senaste må­naden hålla i sig och ge un­der­lag för mo­de­rata stöd­röster till KD?
Mil­jö­par­ti­et är näs­tan lika illa ute. Den li­lla fram­gång som den senaste upp­gö­rel­sen om ut­vis­ningarna av ung­domar till Af­gha­nis­tan var, lär inte räc­ka för att för­tro­en­det ska åter­hämta sig. Nå­gra stöd­röster från S lär inte MP kun­na räkna med.
Även inom L är ner­vo­si­teten stor, sär­skilt ef­ter Bir­git­ta Ols­sons av­hopp från po­li­tiken. L har kan­ske den mi­nsta tro­gna kär­nan av alla par­tier, så mo­bi­li­sering av otro­gna väl­ja­re är av av­görande be­ty­del­se för riks­dags­man­daten.

Om val­re­sul­tatet ligger i när­heten av dagens opi­ni­ons­siff­ror kommer in­get av de tra­di­tio­nella blocken att få ma­jo­ri­tet. Det gör Jim­mie Åkes­sons ”va­rning” till Ulf Kris­ters­son (M) in­tres­sant. Om inte en Al­li­ans­re­ger­ing för en in­vand­rings­po­li­tik som SD kan god­känna blir det in­get stöd.
Det be­skedet kom re­dan när Ste­fan Löfvens förs­ta bud­get fälldes av SD 2015. Då slog till­förordnade par­ti­le­da­re Mat­ti­as Karlsson fast att SD skul­le fäl­la alla re­ger­ingar som inte fö­rde ”rätt” in­vand­rings­po­li­tik.
SD är fort­farande ett en­frå­ge­par­ti. Bara stoppad in­vandring är vik­tigt för par­tiet. Åkes­sons be­sked i sitt tal att han ”har be­tyd­ligt mer ge­men­samt med Ste­fan Löfven än med An­nie Lööf” var myc­ket tyd­ligt.
Att SD inte är nå­got vare sig på­lit­ligt el­ler po­li­tiskt ac­cep­ta­belt par­ti att sam­ar­beta med har An­nie Lööf och Cen­ter­par­ti­et var tyd­liga med länge. Som en re­ak­tion på Åkes­sons tal och an­grepp på hen­ne för­klarade An­nie Lööf att SD ”är lika sta­diga som ett dusch­dra­pe­ri att stödja sig mot” och hon upp­repade att C inte kommer att sätta sig i en re­ger­ing som är be­roende av SD:s ak­tiva stöd.

Där­för krävs an­dra lös­ningar på re­ger­ings­frå­gan. Socialdemokraterna lär ef­ter att KD bröt decem­ber­över­ens­kom­mel­sen, som in­ne­bar att Löfven lovade släp­pa fram en Al­li­ans­re­ger­ing ef­ter näs­ta val, som all­tid rösta nej till alla re­ger­ingar där inte S har stats­mi­nis­ter­posten.
Eller kommer Löfven att hålla vad han lovade An­nie Lööf i en par­ti­le­dar­de­batt? På frå­gan om han kun­de ac­cep­tera en al­li­ans­ledd re­ger­ing svarade han att han är be­redd att göra allt som be­hövs för att hålla SD bor­ta från in­flytande.
En så­dan luppgörelse skul­le åt­min­sto­ne vara sta­bilare än ett dusch­dra­pe­ri.

Dagens fråga

Tror du att Annie Lööf lyckas få ihop en regering under sin sonderingsrunda?

  • Nej (89%, 969 Röster)
  • Ja (11%, 114 Röster)

Antal röster: 1 083

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×