Kampen mot ma­la­ria måste in­ten­si­fieras

Ma­la­ria­myg­gan är fort­farande det djur som dödar flest män­ni­skor världen. En halv mil­jon, mest barn, dör var­je år.
Ändå har an­talet döds­fall i ma­la­ria minskat med 60 pro­cent se­dan 2000, tack vare att mygg­nät delats ut till af­ri­kanska fa­miljer (det är främst i Af­ri­ka ma­la­rian är ut­bredd), att nya me­di­ciner börjat an­vändas och an­dra in­satser.
Men nu har ut­vecklingen stag­nerat. inte ens en fil­an­tro­pisk mång­mil­jo­när (i dol­lar) som Bill Ga­tes, som ge­nom sin Ga­tes Foundation satsat flera mil­jarder på att be­kämpa ma­la­rian, kan en­sam nå till­räck­ligt re­sul­tat.
Världs­häl­so­or­ga­ni­sa­tio­nen WHO:s mål är att minska ma­la­ria­döds­fallen med yt­ter­ligare 40 pro­cent till 2020 och med 90 pro­cent om tio år.
Ska det gå att nå måste mer pengar satsas, slår WHO nu larm om. Det be­hövs mer bi­stånds­me­del, men ock­så de mest drabbade länderna i Af­ri­ka runt ek­va­torn måste prio­ri­tera kampen mot sjuk­domen hög­re.
Det in­ne­bär inte bara ett minskat li­dan­de, om an­talet sju­ka minskar och där­med ock­så an­talet döds­fall.
Om ma­la­rians ut­bredning be­gränsas leder det ock­så till en bätt­re eko­no­misk ut­veckling. Var­je in­ve­sterad kro­na i ma­la­ria­be­kämpning ger en­ligt be­räk­ningar 40 gånger pengarna till­ba­ka i ökad eko­no­misk till­växt. Bland an­nat kan barn gå i sko­lan som an­nars ligger hem­ma och är sju­ka.
Målet, att utrota ma­la­rian till 2040, går att upp­nå om till­räck­liga in­satser görs.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×