Foto­för­bud ska inte in­fö­ras av slent­ri­an

I svens­ka rätts­salar är det inte tillå­tet att fo­to­gra­fera, till skill­nad från i mån­ga an­dra länder. Det är mo­ti­verat med tan­ke på inte bara de åtalades utan ock­så vitt­nens och brotts­of­fers in­te­gri­tet.
Nu har en ut­redning fö­re­slagit att det ska bli för­bjudet att fo­to­gra­fera i hela dom­stols­bygg­naden. Dess­utom fö­re­slås att all elek­tro­nisk ut­rustning ska för­bjudas i rätts­salar.
Det här är myc­ket in­gripande för­slag, som skul­le för­svåra den för rätts­sä­ker­heten så vik­tiga me­die­be­vak­ningen av rät­te­gångar.
Där­för pro­te­sterar Fö­re­ningen Ut­gi­va­rna, som sam­lar alla dags­tid­ningar, mot ut­red­nings­för­slaget.
Att för­bjuda an­vändningen av elek­tro­nisk ut­rustning när da­torer är själv­klara ar­bets­red­skap för alla vore ett svårt in­gripande i rap­por­terings­möj­lig­heterna. Om nå­gon skul­le an­vända en da­tor el­ler mo­bil­te­le­fon på ett sätt som stör för­handlingen kan den­ne utvisas av or­dnings­skäl re­dan med dagens re­gler.
Ett foto­för­bud i hela dom­stols­bygg­naden är ock­så myc­ket in­gripande. Inte bara Ut­gi­va­rna utan ock­så Ju­sti­tie­kans­lern in­vänder mot för­slaget.
Det är en ”in­skrän­kning i ytt­ran­de och in­for­ma­tions­fri­heten”, kon­sta­terar JK, som verkar mo­ti­verad ”av or­dnings­skäl sna­ra­re än in­teg­ri­tets­skäl”. Det är inte pro­por­tio­ner­lig, an­ser JK.
Det är en helt rik­tig in­vändning. Den minskade in­syn som för­slagen skul­le leda till kan minska til­ltron till rätts­sä­ker­heten. Re­ger­ingen bör där­för av­stå från att ge­nom­fö­ra för­slagen.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×