Dubbeldäckartåg går re­dan i Mä­lar­da­len. Nu ska nya så­dana börja tra­fi­kera Skå­ne. Foto: TT

Satsa på kol­lek­tiv­tra­fiken

Att in­ve­stera i kol­lek­tiv­tra­fiken ska­par för­ut­sätt­ningar för ökad sys­sel­sättning och bätt­re mil­jö och ut­veckling i hela Skå­ne. Där­för fort­sätter vi med re­jäla sats­ningar i den skåns­ka kol­lek­tiv­tra­fiken näs­ta år.
Un­der man­dat­pe­ri­oden har myc­ket hänt i skånsk kol­lek­tiv­tra­fik med ut­bygg­nad av På­ga­tågs­tra­fiken och åter­in­fö­rda lands­bygds­bussar. Un­der 2017 lan­serades ett helt nytt zon- och tax­e­sy­stem, vil­ket varit en upp­skattad re­form bland re­se­närerna.
Sam­ti­digt har re­san­de­ök­ningen fort­satt. I som­ras slogs bland an­nat nytt sälj­re­kord med 210 800 sålda Jojo-som­mar. Un­der hösten har vi även på­börjat åter­gången till tiominuterstrafik över bron.

Men vi är inte nöjda. För att skapa bätt­re för­ut­sätt­ningar för våra pend­la­re kommer vi 2018 in­leda in­ve­steringen i nya dubbeldäckartåg som ska tra­fi­kera sträc­kan Hel­sing­borg–Ram­lö­sa–Lands­kro­na–Käv­lin­ge–Lund–Mal­mö–Kö­pen­hamn.
Det­ta blir ett nytt flagg­skepp i den skåns­ka kol­lek­tiv­tra­fiken. Vi rustar ock­så upp Öre­sunds­tå­gen sam­ti­digt som vi in­ve­sterar vi­dare i Helsingborgsexpressen och bygger spår­väg i Lund.

I Mal­mö och i Lands­kro­na in­leds elekt­ri­fiering av buss­tra­fiken och nya mo­derna bussar kommer att tra­fi­kera städerna. Det är vik­tiga sats­ningar som yt­ter­ligare in­te­grerar ar­bets­mark­naden sam­ti­digt som fler mil­jö­mäs­sigt håll­bara trans­porter kommer skå­ningarna till del. Ar­be­tet med att ställa om till ett klimat­mäs­sigt håll­bart sam­häl­le är brådskande och kan inte skjutas fram till kom­man­de ge­ne­ra­tioner.

Vi kommer ock­så att ta till­ba­ka den outsourcade be­ställ­nings­cen­tralen för ser­vi­ce­re­sor i egen regi. Det är en av­görande sat­sning för att våra sjukrese- och färd­tjänst­re­se­närer ska få en bra och kva­li­ta­tiv ser­vi­ce.
Allt för länge har samhällscentrala funk­tioner lag­ts ut på mark­naden – utan att hän­syn tagits till vil­ka ef­fekter det får. Det­ta vill vi nu kom­ma till rät­ta med inom sjuk- och färd­tjänst­re­sorna.

Mål­sätt­ningen är att Skå­ne­tra­fi­ken ska fort­sätta den obru­tna resandeökningstrend som varit se­dan Re­gion Skå­ne bil­dades.
Med in­ves­te­ringar och sats­ningar på kva­li­tet kommer fler skå­ningar kun­na ta del av det kol­lek­tiva re­san­det. Det är det röd­gröna sty­rets rik­tning – och dit ska vi nå.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×