Allt­för ofta drabbas tåg­tra­fiken av för­se­ningar. Foto: TT

Tågen ska hålla tid­ta­bellen

Visste du att Sve­ri­ge är bland de sämsta i Eu­ro­pa när det gäller punkt­lig­het för tågen?
Det kommer kan­ske inte som en över­raskning. Vi är mån­ga som stått och frusit på per­rongen, ir­ri­terat väntat på skenet av lam­porna och lyssnat ef­ter det där susande ljudet i rälsen när tåget närmar sig. De svenskar som ald­rig upp­levt ett för­senat tåg är lätt­räk­nade.
Tåg­för­se­ningar är en del av tu­sen­tals svenskars var­dag, nå­got man måste ha med i be­räk­ningarna när man pla­nerar sin resa. I värsta fall tvingas man ställa in det där vik­tiga mö­tet el­ler byta ut mid­som­mar­fi­ran­det mot en hel­kväll i en vänt­hall.

Det­ta med­för flera pro­blem, för­ut­om de up­pen­bara be­svären för tu­sen­tals pri­vat­per­soner som drabbas av för­senade tåg.
Dels är den då­ligt fun­gerande tåg­tra­fiken en broms­kloss på ar­bets­mark­naden. När tåg­pend­la­re kommer för­sent till jobbet och affärs­rese­närer mis­sar vik­tiga mö­ten, då drabbas fö­re­tagen och ekonomin.

Tåg­strulet drabbar ock­så kli­matet. Folk som in­ser att de kommer bli kraf­tigt för­senade tar bilen – el­ler flyget – för att vara sä­kra på att kom­ma fram i tid.
Vissa bil­pen­dlar dag­li­gen av den en­kla an­led­ningen att de inte litar på att tågen går i tid. Pro­blemen i tåg­tra­fiken bromsar den gröna om­ställningen och tvingar män­ni­skor som vill åka kli­mat­vän­ligt att välja fos­silt.

Vi i Cen­ter­par­ti­et har tröttnat på för­senade tåg. Vi vågar på­stå att väl­digt mån­ga i Sve­ri­ge del­ar den käns­lan.
Där­för har vi kickat igång #tåg­upp­ropet, ett upp­rop för tåg som går i tid. På vår hem­si­da kan du som ledsnat på för­senade tåg skriva un­der ett upp­rop, som vi se­dan lämnar över till re­ger­ingen. Ju fler som skriver un­der, des­to stör­re press på re­ger­ingen att agera.

Men det räc­ker för­stås inte med ett upp­rop. Cen­ter­par­ti­et fö­re­slog ny­li­gen en stor sat­sning på fun­gerande tåg­tra­fik.
I vår skugg­bud­get läg­ger vi fyra mil­jarder mer än re­ger­ingen på un­der­håll och drift av järn­vägen. En stor del av sat­sningen är rik­tad mot re­gio­nala tåg­ba­nor, där pro­blemen är som störst. Mån­ga för­se­ningar och in­ställda tåg be­ror näm­li­gen på att un­der­hållet un­der lång tid varit ef­ter­satt.

Det här håller inte läng­re. Vi måste bygga upp till­tron till svensk tåg­tra­fik igen. Tågen ska gå i tid. För ekonomin, för jobben, för kli­matet och för alla re­se­närers livs­pus­sel.
Skriv un­der #tåg­upp­ropet på centerpartiet.se du ock­så.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×