USA:s förre vicepresident Al Gore deltar i Bonn. Foto: TT

Oro i Bonn och Berlin

Den här vec­kan har mil­jö­mi­nis­trarna kommit till Bonn för att för­söka sy ihop av­slutningen på kli­mat­kon­fe­rensen, som ska dri­va på upp­följningen av Paris­av­talet.
Den förs­ta vec­kans för­hand­lingar på tjäns­te­man­na­ni­vå har inte gått lika smi­digt som mån­ga hoppades. USA del­tar men har inte äg­nat sig åt att sätta käppar i hjulen. Det har öv­riga del­ta­ga­re klarat själva.
Po­si­tivt är att de två enda länderna som inte ti­digare an­slutit sig, Ni­ca­ra­gua och Sy­ri­en, nu har med­delat att de ock­så ska skriva un­der Paris­av­talet. Där­med blir USA det enda landet i världen som står vid si­dan av, om Trump full­följer sitt be­slut att be­gä­ra ut­trä­de.
Efter­som så­väl opi­ni­onen som de eko­no­miska för­ut­sätt­ningarna mot­verkar mera kol och olja i USA:s ener­gi­mix och istäl­let dri­ver på det för­ny­bara be­tyder kan­ske inte Trumps po­li­tik så myc­ket på hem­ma­plan. Men den på­dri­van­de roll som USA hade med Oba­ma som pre­si­dent skul­le be­hövas.
Även om alla länder ställt sig bak­om Paris­av­talet saknas till­räck­ligt am­bi­ti­ösa åt­gärder i de na­tio­nella pla­ner som en­ligt av­talet ska re­do­visas och följas upp. Be­tyd­ligt mer ra­di­kala minsk­ningar av kli­mat­ut­släppen be­hövs i alla länder.
Det vi­sas tyd­ligt av att kol­di­ox­id­ut­släppen i år ökar igen ef­ter tre år med i stort sett oför­änd­rade ut­släpp. Det trend­brott som mån­ga hoppades på verkar allt­så inte ha skett. Det är främst i Kina och i nå­gra an­dra stora ut­veck­lings­länder som ut­släppen ökat, vil­ket pekar på den för­ändring som skett mel­lan Kyo­to­av­ta­let och Paris­av­talet. Nu är det inte bara in­du­stri­länderna som är stora ut­släpps­bovar. Där­för måste ock­så alla länder ta sitt an­svar.
Pa­ral­lellt med FN-kon­fe­rensen i Bonn förs re­ger­ings­för­hand­lingar i Berlin. Ska An­ge­la Merkel kun­na bilda en ny re­ger­ing som tar kli­matet på all­var och blir ett fö­re­dö­me för an­dra länder i och utan­för EU måste hon få med sig de an­dra par­tierna på ett tyd­ligt mål om att fasa ut kol­eld­ningen i Tysk­land. Kan­ske är för­hand­lingarna i Berlin lika vik­tiga som de i Bonn.

Dagens fråga

Ska du resa bort under julhelgen?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev