Laget före jaget nyc­keln även i fot­bolls­lands­laget

Det svens­ka fot­bolls­lands­laget gick till VM ef­ter två playoffmatcher mot Ita­li­en. Nyc­keln var att inte släp­pa in nå­got mål på två matcher, vil­ket är en otro­lig pre­sta­tion mot just Ita­li­en, som bru­kar vinna sina mås­te­matcher med 1–0.
När nu­va­ran­de för­bunds­kap­tenen Jan­ne Andersson tog över var lands­laget otro­ligt ne­der­lags­tip­pat av ”ex­perterna”. Den stora stjär­nan Zla­tan Ibrahimovic hade lagt av. Hur skul­le det gå?
Nu vi­sar det sig att det Zla­tan miss­lyc­kades med som lag­kap­ten, att föra Sve­ri­ge till VM, lyc­kades det ne­der­lags­tip­pade svens­ka laget med, trots en myc­ket svår kval­grupp och en otro­ligt svår mot­stån­da­re i play­off.
Utan en en­sam stor­stjär­na – Zla­tan är utan tve­kan en av de största svens­ka fot­bolls­pe­la­rna ge­nom tiderna, i kon­kur­rens med främst Gun­nar Nor­dahl och Nils Lied­holm – måste alla i laget ta stör­re an­svar. Jan­ne Andersson verkar ha varit helt rätt le­da­re för det.
Jan­ne Andersson blev ir­ri­terad när nå­gon jour­na­list ställde frå­gan di­rekt ef­ter matchen i mån­dags om Zla­tan nu skul­le till­frågas om att vara med i VM. De som ska hyl­las är ju spe­la­rna som gjort det, tyc­kte han.
Inom po­li­tiken har be­greppet ”laget före jaget” blivit van­ligt att an­vända. Men det är kan­ske än vik­tigare i en lag­sport som fot­boll. Ibland kun­de Zla­tans do­mi­nans för­lama de an­dra spe­la­rna. Nu måste alla ta sitt an­svar. Det har varit nyc­keln ef­ter att stjär­nan för­svann.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×