E6-an behöver byggas ut till tre filer i väst­ra Skå­ne. Ar­kiv­bild

Satsa på E6 och E22 i Skå­ne

Den om­fattande sat­sning re­ger­ingen nu gör på ut­bygg­nad av in­fra­struk­tur över hela landet ska­par möj­lig­heter för lång­sik­tiga håll­bara in­ves­te­ringar på vägar och järn­vägar.
För Skå­nes del är tra­fik­si­tua­tionen på E6 och E22 i fo­kus för tra­fik­de­batten just nu.
I riks­dagen har un­der­teck­nad väc­kt en mo­tion i äm­net för att sätta fo­kus på frå­gan och åstad­komma nöd­vän­diga för­bätt­ringar. Sam­ti­digt med det­ta sker ak­tivt en­ga­ge­mang från kom­mu­nala S-fö­re­trä­da­re, var­av en un­der­teck­nar den­na ar­ti­kel.
Var­je år kommer en mil­jon last­bils­trai­lrar till Mal­mö och Trel­le­borg från kon­ti­nenten. Bara 30 000 av des­sa fraktas norr­ut via järn­väg. Öv­riga 970 000 går på väg.

Tra­fik­si­tua­tionen på E6 ge­nom väst­ra Skå­ne är an­strängd. Kö­bild­ningar och in­ci­denter är allt­för van­liga. Mer el­ler mi­ndre dag­li­gen fram­fö­rs från tra­fi­kanter ir­ri­ta­tion och fru­stra­tion. Si­tua­tionen be­höver tas på all­var.
Li­ka­så krävs åt­gärder på väg 22 på sträc­kan Mal­mö-Kris­tian­stad. Även här har en hel del pro­jekt ge­nom­fö­rts, men yt­ter­ligare av­snitt be­höver ses över och åt­gärdas.

Sam­ver­kan na­tio­nellt, re­gio­nalt och lo­kalt är vik­tigt och leder fram­åt.
Det ökade tra­fik­flö­det, kö­bild­ningar och olyc­ks­si­tua­tioner, har blivit en allt­för do­mi­nerande en del av var­dagen på fram­för­allt E6.
Den fru­stra­tion som finns hos mån­ga tra­fi­kanter över en ohåll­bar si­tua­tion be­höver tas på all­var.
I åtan­ke bör ock­så finnas den snabba ut­veckling som sker inom for­dons­in­du­strin. Fos­sil­fria bräns­len är en rea­li­tet. Svenska for­dons­till­ver­ka­re som Vol­vo och Sca­nia ligger i fram­kant med tek­nisk fors­kning och in­no­va­tion på om­rå­det.
Själv­klart är det av stor vikt att se in­fra­struk­turen i sin hel­het. Ge­nom re­ger­ingens sats­ningar i stats­bud­geten möj­lig­görs in­ves­te­ringar för järn­vägs­tra­fiken och kol­lek­tiv­tra­fiken i Skå­ne.

Det är smart och nöd­vän­digt för en håll­bar ut­veckling och an­svars­full kli­mat­po­li­tik. Fler och tätare tåg­för­bin­del­ser krävs.
Pa­ral­lellt med det­ta sker i allt snabbare takt in­no­va­tion och ut­veckling inom for­dons­in­du­strin. Bio­bräns­le, el, hy­brid, kan­ske vät­gas, är fram­tidens bräns­le.
För att lyf­ta det­ta om­rå­de yt­ter­ligare satsar re­ger­ingen på det som be­tecknas som smart in­du­stri och test­bäddar i Sve­ri­ge. Grön mil­jö­vän­lig tek­nik är i det­ta sam­man­hang ett starkt kon­kur­rens­me­del.

Mo­tor­vägarna är som puls­å­dror i en re­gion som växer be­folk­nings­mäs­sigt år ef­ter år.
E6 bör byggas ut till tre filer på sär­skilt be­tungande av­snitt i Skå­ne.
Be­hov av ut­bygg­nad av E22:an finns i av­snitt på sträc­kan Hör­by-Kris­tian­stad.
Sam­ti­digt måste in­riktningen vara att mo­tor­vägar av­lastas från den tun­ga gods­tra­fiken.
Mer än vart fem­te for­don är en last­bil och det är en an­del som ökar av de drygt 50 000 for­don som dag­li­gen pas­serar en­ligt Tra­fik­verkets sta­ti­stik.

Att ha en väl fun­gerande tra­fik­si­tua­tion i den­na re­gion är av stor nyt­ta i ett na­tio­nellt svenskt men ock­så skan­di­na­viskt per­spek­tiv för jobb, till­växt och en håll­bar ut­veckling:
Att sty­ra gods­tra­fik från väg till järn­väg på lik­nan­de sätt som re­dan görs i till ex­em­pel Tysk­land och Dan­mark är an­ge­lä­get.

Re­ger­ingen har un­der 2017 på­börjat ett ar­be­te med att ta fram en na­tio­nell gods­trans­port­stra­te­gi, som ska ge en sam­man­fattande bild av nu­lä­get och tyd­lig­göra över­gri­pan­de in­rikt­ningar för gods- och lo­gi­stik­om­rå­det.
Syf­tet är att bi­dra till att de trans­port­po­li­tiska målen nås, stärka när­ings­livets kon­kur­rens­kraft, samt främja en över­flyttning av gods­trans­porter från väg till järn­väg och sjö­fart.
Det­ta är myc­ket väl­kom­met.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×