Till våren tas förs­ta spad­taget till en ny vård­cen­tral och nytt cent­rum i Södra Sand­by. Ar­kiv­bild

Snart byggs vård­cen­tralen

I en de­batt­ar­ti­kel hävdar Ste­fan Lam­me och Chris­ter Wal­lin (båda M) att om Mo­de­raterna hade fått fort­sätta sty­ra i Re­gion Skå­ne och Lunds kom­mun hade förs­ta spad­taget till vård­cen­tralen i Södra Sand­by tagits före slu­tet av 2017 (Debatt 21/10).
För över tio år se­dan fanns ett för­slag från röd­gröna sty­ret i Re­gion Skå­ne om nya lo­kaler för Södra Sand­bys vård­cen­tral.
Det­ta för­slag ratades ef­ter va­let av det till­trädande mo­de­rat­ledda sty­ret. Se­dan sköt man pla­neringen fram­åt. I år ef­ter år.

Tillåt oss där­för att vara nå­got tvek­samma in­för Mo­de­raternas vil­ja och för­må­ga att hålla sig även till den­na tid­plan.
På­stå­en­det om att vi skul­le vara de som för­senar pla­neringen är, sett till den bak­grunden, väl mag­starkt kan vän av or­dning tyc­ka.

Det förs­ta spad­taget för vård­cen­tralen och nya cent­rum­kvar­teret i Södra Sand­by tas våren 2018.
In­flyttning börjar två år senare. Ett hel­hets­grepp har be­hövts för cent­rum i Södra Sand­by och där är vård­cen­tralen cen­tral. Det hel­hets­greppet har vi so­ci­al­de­mo­krater tagit.

Det kommer att byggas 47 nya LKF- hy­res­rätter, en ny vård­cen­tral och ett nytt bib­lio­tek. Det nya cent­rum­kvar­teret kommer att ha stor be­ty­del­se för Södra Sand­bys ut­veckling.
Näs­ta steg blir att börja pla­nera för bo­städer, han­del och ser­vi­ce i grann­kvar­teret (där Thells bussar och bussta­tionen ligger). Dess­utom för Skå­ne­tra­fi­ken och Lunds kom­mun dis­kus­sioner om hur kol­lek­tiv­tra­fiken i Södra Sand­by kan för­bättras.

Lam­me och Wal­lin på­står att vi inte tar an­svar för vård­cen­tralen i Södra Sand­by. In­get kan vara mer fel.

Vi So­ci­al­de­mo­krater vill att hela Lunds kom­mun ska leva och ut­vecklas. Där­för startar vi byg­gan­det av vård­cen­tralen i Södra Sand­by i vår.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×