Hy­rorna i Mal­mö och Lund har stigit mer än i landet som hel­het. Foto: TT

Hyres­gäst­fö­re­nin­gen tar an­svar

Nu har den ti­den på året kommit då mån­ga fas­tig­hets­ä­ga­re be­gär för­handling för att få höja hy­rorna. Den här gången hand­lar det om 2018 års hy­ror. Men det hand­lar även om ekonomin och var­dagen för tre mil­joner hy­res­gäster i 1,6 mil­joner hy­res­rätter.
Av alla des­sa hus­håll är sex av tio en­sam­hus­håll. De ska allt­så bära hela hy­ran på en­dast en in­komst. Re­kord­stora vinster för fas­tig­hets­ä­ga­rna och fort­satt låga rän­tor bör na­tur­ligt­vis in­ne­bära åter­håll­samma hy­res­jus­te­ringar un­der 2018.

Hyres­gäst­fö­re­nin­gen har in­för för­hand­lings­ar­be­tet ana­ly­serat bo­stads­fö­re­tagens ekonomi och kan pre­cis som för­ra året kon­sta­tera att det är fort­satt ex­tremt lön­samt att äga och för­valta hy­res­fas­tig­heter. Vinsterna har fort­satt öka, rän­torna är fort­satt låga och an­delen out­hyrda lä­gen­heter är i det nä­rmaste obe­fint­lig.
Den eko­no­miska risken jäm­fö­rt med vins­ten är låg. För­klaringen till det­ta är en­kel: vi har ett för­ut­säg­bart hy­res­sätt­nings­sy­stem i Sve­ri­ge med sta­bila och trygga in­komster för fas­tig­hets­ä­ga­rna, hy­rorna kommer in.
Det råder dess­utom bo­stads­brist i näs­tan hela Sve­ri­ge. Mån­ga, sär­skilt yng­re, är des­pe­rata över att få en bo­stad. Bara i Mal­mö och Lund vill
21 000 unga vux­na ha en egen bo­stad, men saknar det idag.

Hyres­gäst­fö­re­nin­gen är po­si­tiv till att bygg­takten för nya hy­res­lä­gen­heter i Mal­mö och Lund stigit det senaste året. Men bygg­na­tionen av nya lä­gen­heter är inte på långa vägar till­räck­lig. I Hy­res­gäst­fö­re­ningens bo­stads­po­li­tiska pro­gram för Mal­mö slår vi fast att det be­höver byggas mi­nst 3 000 nya bo­städer per år, där mi­nst hälften bör vara hy­res­rätter. I Lund be­hövs det 1 500 bo­städer per år, var­av hälften hy­res­rätter.

Fas­tig­hets­ä­ga­rna vill i sina hy­res­krav för 2018 gär­na koppla hy­res­ut­vecklingen till den samhällsekonomiska ut­vecklingen. Det skul­le ju kun­na vara lo­giskt mot bak­grund av att in­fla­tionen nu är på väg upp­åt. Men då väljer fas­tig­hets­ä­ga­rna att bort­se från att hy­rorna stigit vä­sent­ligt mer än in­fla­tionen de senaste åren.

Se­dan år 2000 har hy­rorna stigit med över 30 pro­cent me­dan in­fla­tionen har varit 23 pro­cent. Och jäm­för man med an­dra priser så har kost­naden för att bo i hy­res­hus stigit mer än dub­belt så myc­ket som an­dra priser se­dan 1980.
Om man jäm­för hy­rorna på senare år kan man se att de se­dan 2011 har stigit med cir­ka 4 pro­cent i hela Sve­ri­ge, me­dan de i Mal­mö och Lund har stigit med över 10 pro­cent.

Cir­ka 150 000 av Sve­ri­ges hy­res­gäster (drygt tio pro­cent) har re­dan fått sin nya hyra klar för 2018 efter­som mån­ga fler­åriga hy­res­av­tal för­handlades fram för­ra året. För de av­talen är den ge­nom­snitt­liga hy­res­höj­ningen 0,69 pro­cent.

Det tyc­ker vi spe­glar en rim­lig hy­res­ut­veckling för 2018. Inte 2,52–3,03 pro­cent som Fas­tig­hets­ä­ga­rna yrkat runt­om i söd­ra Skå­ne.
Hy­res­gäst­fö­re­ningens mål­sätt­ning med för­hand­lingarna är att hy­rorna ska mot­svara lä­gen­heternas bruks­vär­de, där lä­gen­heternas oli­ka kva­li­teter och egen­skaper vär­deras.
Den­na så kallade bruks­vär­des­mo­dell är en mo­dell som parterna Sve­ri­ges All­män­nyt­tiga Bo­stads­fö­re­tag, Fas­tig­hets­ä­ga­rna och vi, ge­men­samt åtagit oss att ut­veckla och ar­beta ef­ter.

Un­der för­ra året sparades en mil­jard kro­nor åt Sve­ri­ges hy­res­gäster ge­nom hy­res­för­hand­lingarna, pengar som kommer till bätt­re nyt­ta hos hy­res­gästerna istäl­let för att yt­ter­ligare öka på fas­tig­hets­ä­ga­rnas vinster.
Hyres­gäst­fö­re­nin­gen kommer att fort­sätta ta an­svar för både landets hy­res­gäster och sam­hälls­ut­veck­lingen i stort i årets för­hand­lingar.
Fas­tig­hets­ä­ga­rna är väl­komna att dra sitt strå till stacken och ta an­svar för sam­hälls­byg­get. Att un­dan­dra sig an­svaret ge­nom att krä­va stora hy­res­höj­ningar in­ne­bär ett hot mot en­skilda män­ni­skor.

Höga hy­ror leder till att män­ni­skor inte har möj­lig­het att byta bo­stad. In­lå­sningens pris är ej på­började ut­bild­ningar och missade ar­bets­till­fäl­len som får kon­se­kvenser för både in­di­vid och samhällsekonomi. Det drabbar då inte bara landets hy­res­gäster utan alla som bor och le­ver i vårt land.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×