Kommunalråd Märta Stenevi (MP) och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfeldt Jammeh (S) presenterar den rödgröna budgeten för 2018.
Kommunalråd Märta Stenevi (MP) och kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjärnfeldt Jammeh (S) presenterar den rödgröna budgeten för 2018.

2018 – ett år fyllt av investeringar

MALMÖ Trygghet, kunskap och klimat är hörnstenarna i den rödgröna budgeten som presenterades på fredagen.
Med ett tillskott på 1 miljard kronor för 2018 ska Malmöborna få allt från 14 nya cykelbanor, fler fritidsanläggningar, en utbyggd skola och på sikt 28 550 nya bostäder.

Socialdemokraterna och Miljöpartiets gemensamma förslag till Malmö stads budget för 2018 är enligt kommunstyrelsens ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh och stadsbyggnadskommunalråd Märta Stenevi en satsning på Malmöbor över hela staden. En oförändrad kommunalskatt på 21,24 procent har varit självklar när omfattande investeringsbehov står för dörren.

Fakta som kommunledningen har att hantera är bland annat att brottsligheten minskar, men känslan av otrygghet ökar i spåren av bland annat de många skottlossningarna i staden. Skolresultaten förbättras, men många är ändå obehöriga till gymnasiet och samtidigt som man i kommunen har 170 000 arbetstillfällen så är dubbelt så många i Malmö arbetslösa jämfört med övriga riket.

Budgeten har ett stort fokus på en utbyggnad av skolan som kommunledningen pekar på som grunden för ett bra liv. Varannan ny krona budgeteras till förskola, skola och utbildning. Men även fler familjecentraler som ska byggas i samarbete med Region Skåne.
– Vår stora utmaning nu är att alla prognoser tyder på en fortsatt snabb befolkningsökning. De grupper som växer allra snabbast är 10-19-åringar men även 80-84-åringar. Det innebär att vi behöver fortsätta satsa stort på grundskolor och gymnasieskolor. Det innebär också att vi behöver ta höjd redan nu för att vi får fler äldre, sa Katrin Stjernfeldt Jammeh när hon presenterade budgetförslaget som kommunstyrelsen har på sitt bord nästa vecka.

Totalt handlar det om en upprustning och utbyggnad av förskolor och skolor för över 1,5 miljarder kronor. Till det kommer ytterligare planerade investeringar på 3,9 miljarder.
– Storstadspaketet är den största satsningen som gjort sedan Citytunneln byggdes. Det innebär en stor strukturbildande kollektivtrafiksatsning genom staden, sa Märta Stenevi och lyfte eldrivna stadsbusstrafik, Malmöpendeln med pågatåg runt staden samt 14 nya cykelbanor.
– Det här kommer till hälften finansieras av staten, sammanlagt handlar det om en satsning på 4 miljarder kronor. Hälften av det finansieras av staden.
Motprestationen är att Malmö ska bygga 28 000 bostäder. Men även en satsning på 15 miljoner kronor för en utveckling av stadens fritidsanläggningar lyfts som viktig när staden växer och invånarna blir fler.
– Vi har en hög byggtakt, äntligen byggs det i hela staden, även i miljonprogramsområdena. Men samtidigt har vi många hemlösa vilket kräver mer offensiva insatser för att få ner hemlösheten, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Att Malmö har en stor andel av befolkningen som har det allra svårast att komma in på arbetsmarknaden hänger nära samman med hemlösheten konstaterade Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Därför har de rödgröna en tydlig inriktning i insatser för att få upp antalet Malmöbor som klarar sin egen försörjning.
– Malmöbor som kan jobba ska jobba, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh.
En fortsatt satsning på kommunala jobb där arbete hänger ihop med försörjningsstödet är en insats. Men även en satsning på att investera i fler bostäder för stadens hemlösa.
Under 2018 ska även alla gymnasieungdomar erbjudas sommarjobb och praktik.

De rödgröna lyfter också vikten av att minska antalet timanställda i vård och omsorgsverksamheterna. Det för att öka kvalitet och kontinuitet för att minimera att Malmös äldre i behov av omvårdnad ständigt möter ny personal.
En annan satsning på de äldre Malmöborna är de 10 miljoner kronor som ska göra var tredje kollektivtrafikresa gratis för alla över 70 år.
– Vi ser att många äldre uttrycker att kostnaden är ett hinder för att ta del av de aktiviteter och sociala nätverk som de har, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh, som menar att summan är en första start för att få fler äldre att åka kollektivt och att förhandlingarna fortsätter med Skånetrafiken.

Miljö- och klimatfrågor lyfts som fortsatt viktiga med bland annat energieffektiviseringar i stadens fastigheter som ska påskyndas tillsammans med utbyggnaden av solceller. Satsningar på att öka andelen ekologisk och klimatsmart mat i kommunens verksamheter liksom att bekämpa plast, mikroplast och läkemedelsrester i Malmös vatten.
Det ökade budgetutrymmet för 2018 handlar främst om skatter och generella stadsbidrag på 817 miljoner kronor. Till det bland annat 35 miljoner kronor i byggbonusar och 50 miljoner i fastighetsförsäljningar samt 25 miljoner kronor i bidrag till socioutsatta områden.

Läs mer:

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×