Sve­ri­ge ge­nom kli­mat­mi­nis­ter Isa­bel­la Lövin (MP) var till­sam­mans med Fiji värd för en havs­rätts­kon­fe­rens i FN i som­ras. Foto: TT

Havens fram­tid är pla­netens fram­tid

Att rädda haven hand­lar om kli­matet, mat­sä­ker­het, ut­veckling och, fak­tiskt, pla­netens över­lev­nad.
Haven känner inte av na­tions­gränser. Där­för måste in­satserna för att stoppa över­fis­ke, ned­skräp­ning och rov­drift ef­ter fos­sila bräns­len till havs dri­vas inte bara på na­tio­nell utan ock­så på eu­ro­pe­isk och in­ter­na­tio­nell nivå.

Med Mil­jö­par­ti­et i re­ger­ingen ökar vi nu in­satserna för kli­mat, mil­jö och hav. Inte bara i mil­jö­bud­geten utan även i 2018 års bi­stånds­bud­get.
Det är sats­ningar som be­hövs för att stärka mån­ga länders för­må­ga att möta ut­ma­ningar med kli­mat­för­änd­ringar och för fram­ti­da mat­sä­ker­het.
I den havs­of­fen­siv som re­ger­ingen nu dri­ver för re­na­re hav in­går na­tio­nella sats­ningar på 600 mil­joner kro­nor un­der år 2018 för att städa bort plast, lä­ke­me­del och mil­jö­far­liga vrak som läc­ker mil­jö­gifter.
Vi tar även tag i pro­blem som över­gödning, och skyddar vär­de­fulla mari­na om­rå­den.

I EU-po­li­tiken ar­betar Mil­jö­par­ti­et med att höja stan­darderna för den eu­ro­pe­iska fis­ke­flot­tan som fis­kar i ut­om­eu­ro­pe­iska vat­ten.
Mil­jö­par­ti­et har för­handlat fram en ny lag som ska göra den eu­ro­pe­iska flot­tan mer håll­bar och trans­pa­rent. På det sättet ökar vi chanserna för ett håll­bart fis­ke. Nu ska vi se till att den lagen ef­ter­levs.

För mer än tre mil­jarder män­ni­skor ut­gör fisk en be­tydande pro­tein­käl­la och om­kring 300 mil­joner män­ni­skor för­sörjer sig på fis­ke.
Jakten på världens mari­na re­surser hårdnar. Pri­vata fö­re­tag och stater för­handlar fram luk­ra­tiva fis­ke­av­tal som leder till att lo­kal­be­folk­ningen i den tra­di­tio­nella fis­ke­nä­ringen står utan in­komst och sys­sel­sättning. Stora fis­ke­far­tyg från Asi­en och Eu­ro­pa damm­suger de en gång fisk­rika vat­tnen utan­för Väst­af­ri­ka.

Ton­fisken och jät­te­rä­korna i vår su­shi kommer ju inte från svens­ka el­ler eu­ro­pe­iska vat­ten, utan trans­por­teras kors och tvärs över jord­klotet.
Od­lad fisk föds upp på fisk­mjöl och fisk­ol­ja, som ofta kommer från sår­bara be­stånd. I Väst­af­ri­ka har an­talet fisk­mjöls­fa­briker sta­digt växt för var­je år. Fisk­mjölet där­ifrån blir mat till fisk och an­dra djur istäl­let för att mä­tta den lo­kala be­folkningen.

Fis­ket är ock­så en jäm­ställd­hets­frå­ga. I sek­torerna för­ädling och han­del be­står ma­jo­ri­teten av ar­bets­kraften i lo­kala fis­ke­sam­häl­len av kvin­nor. Men de­ras ar­be­te är helt osyn­lig­gjort i of­fi­ci­ell sta­ti­stik. Det tas för gi­vet som gra­tis ar­bets­kraft.
När det lo­kala fis­ket slås ut i Väst­af­ri­ka är det kvin­norna som drabbas först och hårdast. Mån­ga fis­ka­re ser sig nödgade att mi­grera till Eu­ro­pa. Kvar blir kvin­norna i de lo­kala sam­häl­lena som med rätt stöd skul­le kun­na fun­gera som starka ak­törer för en håll­bar ut­veckling.

Det är vik­tigt att stödja små­ska­ligt fis­ke sam­ti­digt som vi ar­betar för att be­vara haven friska och livs­kraf­tiga. Då kan vi upp­nå flera ut­veck­lings­mål sam­ti­digt; mat­sä­ker­het och fat­tig­doms­be­kämpning, häl­sa, jäm­ställd­het, jäm­lik­het, skydd av ekosystem och an­passning till kli­mat­för­änd­ringar.

Den Sve­ri­ge-ledda FN-kon­fe­rensen för haven i New York i juni var start­skottet på ett in­ter­na­tio­nellt sam­ar­be­te för att tackla de stora ut­ma­ningar som vi står in­för vad gäller hav och mari­na re­surser.
FN:s ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re har till­satt ett sär­skilt havs­sän­de­bud för FN, bland an­nat med upp­draget att följa upp de runt 1.400 fri­vil­liga åtagandena från kon­fe­rensen. Det var ett stort steg på vägen.

Mil­jö­par­ti­et kommer att fort­sätta dri­va på lo­kalt, na­tio­nellt och in­ter­na­tio­nellt för att rädda haven. Det hand­lar om kli­matet, mat­sä­ker­het, ut­veckling och fak­tiskt om pla­netens över­lev­nad.

Dagens fråga

Borde damfotbollen få mer fokus och resurser?

  • Ja (68%, 105 Röster)
  • Nej (32%, 49 Röster)

Antal röster: 154

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×