Efter ett års uppehåll sätter Höörs amatörteatersällskap, Hats, återigen upp en teaterföreställning i höst.foto: Erika Dahlin Jönsson
– Satt ett frun­tim­mer verk­li­gen såhär på 50-ta­let? säger Eli­sa­bet Andersson som spe­lar sys­ter Ratchett, en­semb­len skrattar och sys­ter Ratchett sätter benen i kors.foto: Erika dah­lin jöns­son
Lena Svensson re­gis­serar fö­re­ställningen. – Jag är i stän­digt lä­rande, säger hon till Skåns­kan.
Ulla Ax­els­son i rollen som dok­tor Spivey.

Grupp­te­ra­pi med teatersällskapet

Höör Ett gök­bo tar form på scen när Höörs amatörteatersällskap, HATS, bjuder in till höst­fö­re­ställning.

Edel­weiss ekar ur hög­ta­la­rna i mu­sik­sko­lans käl­lar­lo­kal. Höörs amatörteater­sällskap, HATS, för­be­reder sig in­för ännu en re­pe­ti­tion av höstens teater­föreställning Gök­boet.
– Vi kan inte spela Edel­weiss, säger Ola Helander – el­ler höv­ding Bromden som är hans roll i pjäsen.

– Det är inte Edel­weiss, säger Lena Svensson, re­gis­sör, men spetsar öronen och in­ser att det visst är Edel­weiss som spelas.
– Jag by­ter, ropar Ola Ax­els­son som spe­lar rollen Jack Nicholson spelade i film­ver­sionen.
Snart hörs istäl­let ­Charmaine av Mantovani i ­hög­ta­la­rna.
– Det ska vara lite psykadelisk mu­sik i bak­grunden, för­klarar Lena Svensson.
– Men så ibland ­skiftar den över till Edel­weiss. Men de är gans­ka lika – jag mär­kte in­get, fort­sätter hon och skrattar.

I och med re­no­vering av teatersällskapets lo­kaler i mu­sik­sko­lans käl­la­re, har det gått två år se­dan man senast satte upp en fö­re­ställning. Men i år är man till­ba­ka och årets fö­re­ställning ut­spelar sig på ett men­tal­sjuk­hus. Ro­manen Gök­boet skrevs 1959 av Ken Ke­sey och har fil­ma­ti­serats med bland an­dra Jack Nicholson i en av ­hu­vud­rollerna.
Randle Pat­rick McMurphy kommer till ett men­tal­sjuk­hus och be­stämmer sig för att för­söka mun­tra upp stä­mningen. Bland an­nat får han de an­dra pa­ti­enterna att spela bas­ket, kort för pengar och så får han den ”döv­stumme” höv­dingen Bromden att både höra och pra­ta. Det­ta retar upp men­tal­sjuk­husets per­so­nal och leder till stän­dig kon­flikt mel­lan des­sa och McMurphy.

– Vi har velat sätta upp den här fö­re­ställningen länge, säger Lena Svensson, re­gis­sör, men be­rättar att man inte haft till­räck­ligt med folk för att göra det.
Men så i år – i sam­band med säll­skapets 35-årsjubileum – gick det vägen. Nu har man övat se­dan i ja­nu­a­ri. För Lena Svensson är det an­dra året som re­gis­sör.
– Jag är i stän­digt lä­rande. Att få ihop hel­heten på scen – det är svårt.
Men ändå värt, tyc­ker Lena Svensson.
– Teater är en ener­gi­kick. Man går in i en fan­ta­si och ut från allt an­nat, säger hon och re­ser sig upp.
– Nu re­pe­terar vi an­dra akten.

Pre­mi­ären sker fre­dagen den ti­on­de no­vem­ber kloc­kan 19 i käl­lar­lo­kalen un­der mu­sik­sko­lan och ef­ter det ges yt­ter­ligare fem fö­re­ställ­ningar – lör­dagen den el­fte, fre­dagen den 17e, lör­dagen den 18e, fre­dagen den 24e samt lör­dagen den 25e no­vem­ber. Alla fö­re­ställ­ningarna börjar kloc­kan 19. Mer info finns på Höörs amatörteatersällskaps Facebooksida,

Dagens fråga

Har du fått vårkänslor?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev