Kommunerna bör få sätta lägre p-avgift för miljöbilar. Foto: TT

Ge kommunerna klimatmakt

Sve­ri­ges kom­muner har länge varit dri­van­de i kli­mat­ar­be­tet och har stor del av an­svaret för att el och vär­me­sy­stem nu i prin­cip är fos­sil­fria. Det gäller även när det nu är dags att ställa om väg­trans­porterna.
Kli­mat­åt­gärderna för med sig po­si­tiva bi­ef­fekter till in­vå­na­rna till ex­em­pel i form av att häl­so­våd­liga luft­för­o­re­ningar som kvä­ve­ox­ider och par­ti­klar of­tast minskar i takt med att cyk­ling och kol­lek­tiv­re­sande ökar.
För kom­munerna blir des­sa sy­ner­gier mer på­tag­liga än på cen­tral nivå och mål­sätt­ningarna för kli­mat­ar­be­tet är ock­så i mån­ga fall be­tyd­ligt of­fen­sivare än de na­tio­nella.

Kom­munerna har en stor roll, dels som be­stäl­la­re av kol­lek­tiv­tra­fik och trans­porter till den egna or­ga­ni­sa­tionen men ock­så ge­nom möj­lig­heten att på­verka med utformandet av de­talj­planer och att göra det lätt för kom­mun­in­vå­na­rna att göra rätt.
Ini­tia­tivet Fos­sil­fritt Sve­ri­ge startades av re­ger­ingen för att öka tem­pot i kli­mat­ar­be­tet.

En stra­te­gi är att un­dan­röja hin­der för de ak­törer som vill gå fortare fram. Vi har där­för med hjälp av IVL och flera kom­muner tagit fram ett pa­ket med för­slag på fri­heter som vi an­ser att riks­dagen bör ge till kom­munerna för att sti­mu­lera de­ras am­bi­tioner.
Fem av de vik­tigaste re­formerna är:

1. Rätt att be­sluta om dif­fe­ren­tierade par­ke­rings­av­gifter så att kom­munerna kan ge läg­re p-av­gifter för mil­jö­bilar och upp­låta sär­skilda par­ker­ings­platser för bilpoolsbilar.

2. Rätt att in­fö­ra nya mil­jö­zoner för lätta for­don var­av en är helt utsläppsfri.

3. Rätt att själva av­göra hur mån­ga par­ker­ings­platser som skall finnas för hy­res- re­spek­ti­ve bo­stads­rätter.

4. Rätt att be­gä­ra in gröna tra­fik­planer när till ex­em­pel nya köp­cent­ra el­ler bo­stads­om­rå­den an­söker om bygg­nads­lov för att visa hur trans­porterna kan lösas på ett kli­mat­smart sätt.

5. Rätt att i lik­het med vägar och järn­vägar få sam­ma pro­cen­tu­ella stat­liga stöd vid fi­nan­siering av cy­kel­vägar om de ligger i re­gi­onens plan för in­fra­struk­tur­in­ves­te­ringar.

Sve­ri­ges kom­muner har stor makt att på­verka sam­hälls­ut­veck­lingen, och kraften som finns i kom­munernas om­ställnings­vil­ja bör släp­pas fri men hjälp av en mo­dernare lag­stiftning.
Po­li­ti­ker och tjäns­te­män lo­kalt har en unik för­må­ga att se vil­ka åt­gärder som ska­par ökad väl­färd sam­ti­digt som de mil­jö­skad­liga ut­släppen minskar.

Dagens fråga

Följer du Idol på TV4?

  • Nej (86%, 587 Röster)
  • Ja (14%, 95 Röster)

Antal röster: 682

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×