Höjt bo­stads­tillägg för pen­sio­närer utlovar re­ger­ingen i årets bud­get­pro­po­si­tion. Foto: TT

Re­kord­sat­sning på pen­sio­närer

I Sve­ri­ge finns det över två mil­joner pen­sio­närer, i Skå­ne un­ge­fär 267 000. De har varit med och byggt upp vårt land och ska ha en bra pen­sion. Det är en del av den svens­ka mo­dellen.
Där­för gör re­ger­ingen en re­kord­stor bud­get­sats­ning på äld­res eko­no­miska trygg­het; vi sän­ker skat­ten för 1,5 mil­joner pen­sio­närer och hö­jer bo­stads­tillägget för dem som har det tuffast.
Vi har myc­ket att tac­ka dagens äl­dre för. Men en kon­se­kvens av den för­ra re­ger­ingens skat­te­sän­kar­ex­pe­ri­ment är att pen­sion be­skattas hårdare än lön.
Det är inte det tack dagens pen­sio­närer för­tjänar. Det är prin­ci­pi­ellt fel, djupt orätt­vist och ska­par klyf­tor.
Där­för har Socialdemokraterna länge varit tyd­liga med att pen­sio­närs­skat­ten ska av­skaffas.

Vi ger nu ett tyd­ligt löf­te: senast 2020 ska skat­te­klyf­tan vara helt bor­ta.
Re­dan för ett år se­dan tog vi ett förs­ta steg när skill­naden i be­skattning togs bort för dem med de lägsta in­komsterna.
Näs­ta år tar vi ett an­dra steg då skat­ten sän­ks med upp till 5 000 kro­nor per år för 75 pro­cent av alla över 65 år.

Pension finns till för att ge trygg­het un­der ål­der­domen och för mån­ga väntar ett ak­tivt liv med god ekonomi ef­ter ar­bets­livet.
Men det finns allt för mån­ga som le­ver un­der knappa för­hål­lan­den.
Vissa fun­derar på re­sor till solen, an­dra på om pengarna räc­ker till färd­tjänst.
När svensk ekonomi går som tåget ska det ock­så synas i plån­boken, även för dem som har läm­nat ar­bets­livet.

Re­ger­ingen har re­dan gjort stora sats­ningar på Sve­ri­ges pen­sio­närer, in­ve­sterat i äld­res väl­färd och till­satt en ut­redning av grund­skyddet i pen­sions­sy­stemet – både bo­stads­tillägget och ga­ran­ti­pen­sionen – som ska pre­sen­tera för­slag ef­ter nyår.
Re­dan nu kan vi med­dela att 290 000 pen­sio­närer får höjt bo­stads­tillägg näs­ta år. Senast taket i bo­stads­tillägget höjdes var för tio år se­dan. Nu höjs det från 5 000 till 5 600 kro­nor per må­nad.
Det kommer att göra stor skill­nad för dem med tun­na plån­böcker. Man ska inte be­höva ha en klump i ma­gen för att be­ta­la hy­ran.
För en ge­nom­snitt­lig kvinn­lig pen­sio­när med en hyra på över 5 600 kro­nor kommer skat­te­sänk­ningen och hö­jningen av bo­stads­tillägget be­tyda un­ge­fär 680 kro­nor mer i plån­boken var­je må­nad.

Vi vill ha ett sam­häl­le som håller ihop – inte dras isär. I näs­ta års bud­get, som är en överenskommelse mel­lan re­ger­ings­par­tierna och Vänsterpartiet, gör vi där­för en his­to­risk sat­sning på över 5 mil­jarder till Sve­ri­ges äl­dre.
Det är vi So­ci­al­de­mo­krater stolta över. Vi gör det för att öka trygg­heten. Det tyc­ker vi dagens pen­sio­närer har för­tjänat.

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×