Trans­porterna en grund­läggande för­ut­sättning för att hela Sve­ri­ge ska leva. Ar­kiv­bild

Trans­porter nöd­vän­diga för hela Sve­ri­ge

Väl fun­gerande trans­porter är en för­ut­sättning för svensk ekonomi och för vår var­dag, de är sam­häl­lets blod­om­lopp.
Vi verkar för det transportsmarta sam­häl­let, för fler men håll­bara trans­porter. Vi vill där­för upp­märk­samma Cen­ter­par­ti­et som i dagarna håller stäm­ma i Mal­mö om nå­gra frå­gor som är vik­tiga för våra fö­re­tag för att kun­na ut­vecklas mot en håll­bar fram­tid.
Trans­porterna och in­fra­struk­turen spe­lar en av­görande roll för Sve­ri­ge. Med vårt lands geo­gra­fiska för­ut­sätt­ningar är trans­porterna en grund­läggande för­ut­sättning för att hela Sve­ri­ge – stad som lands­bygd – ska leva. Och alla trans­ports­lag be­hövs, de stärker, hjälper och kom­plet­terar var­and­ra, i syn­ner­het i ett land som Sve­ri­ge med långa av­stånd och med 150 mil från Mal­mö i syd till Ki­ru­na i norr.

I takt med att be­folkningen ökar, ökar även be­hoven att trans­por­tera fler män­ni­skor och va­ror. Att kom­bi­nera ökade trans­porter med minskade ut­släpp är en stor ut­ma­ning för trans­port­bran­schen.

Det finns de som tror att lö­sningen är att minska an­tal trans­porter. Det är fel väg att gå. En så­dan po­li­tik skul­le få starkt ne­ga­tiva ef­fekter för vår väl­färd. Sär­skilt hårt skul­le lands­bygden drabbas.
Det är sna­ra­re ge­nom ett fö­re­tags­vän­ligt kli­mat, ge­nom fors­kning och ny tek­nik, in­no­va­tion och ent­re­pre­nör­skap som fö­re­tagen kommer på de smarta, ener­gi­ef­fek­tiva lös­ningarna. Det är inte ge­nom ökade på­la­gor som driv­me­dels­skatt, ki­lo­me­ter­skatt och flyg­skatt som vi når kli­mat­målet.
Vi väl­komnar där­för att Cen­ter­par­ti­et har gått emot flera av des­sa skad­liga skat­te­för­slag som re­ger­ingen har lagt fram. Skatter, av­gifter och styr­me­del bör sna­ra­re ut­formas för att stödja fö­re­tagen för att kun­na satsa på tek­nik­ut­veck­ling mot håll­bara trans­porter.
En an­nan an­ge­lä­gen frå­ga för trans­port­bran­schen, som ligger högt på agen­dan hos mån­ga fö­re­tag, är att kun­na täcka fram­tidens kom­pe­tens­be­hov.

I dag råder det i stora del­ar av Sve­ri­ge brist på ar­bets­kraft inom trans­port­nä­ringen. Po­li­ti­ker och an­sva­riga myn­dig­heter måste till­sam­mans med trans­port­bran­schen göra allt för att se till att fler per­soner söker sig till branschen. Om vi inte lyc­kas kommer det i fram­tiden in­ne­bära ett hot mot till­växten, inte bara i Skå­ne utan i hela landet.
Trans­port­bran­schen sys­sel­sätter över en kvarts mil­jon män­ni­skor och ger in­di­rekt för­ut­sätt­ningar för ännu fler jobb. Fö­re­tagen, små som stora, ar­betar dag­li­gen för att hålla Sve­ri­ge rul­lan­de.
En livs­kraf­tig trans­port­nä­ring och fun­gerande in­fra­struk­tur stärker hela samhällsekonomin och är cen­tral för att skapa till­gäng­lig­het med god kva­li­tet och för att bi­dra till ut­vecklingen i hela landet.

Trans­porternas vill­kor är cen­trala för att hela Sve­ri­ge ska leva. Med rätt för­ut­sätt­ningar kommer branschen att kun­na ut­vecklas mot ett transportsmart och håll­bart Sve­ri­ge, in­klu­derat både stad och lands­bygd.
Vi hop­pas där­för att par­tiet fattar be­slut som inte bygger på tesen att det råder mot­sats­för­hål­lan­de mel­lan ökad mo­bi­li­tet och ökad håll­bar­het. Som trans­port­nä­ringens sam­lade röst står vi be­redda att kon­struk­tivt bi­dra.

Dagens fråga

Ska du fira jul hemma?

Loading ... Loading ...