Ge lä­ra­rna stör­re in­flytande över sitt ar­be­te, kräver Lä­rar­för­bun­det. Ar­kiv­bild

Lita på lä­ra­rna, An­nie Lööf

När Cen­ter­stäm­man hålls nu i Mal­mö skul­le An­nie Lööf kun­na sätta sko­lan i cent­rum, men Cen­ter­par­ti­et har i stor ut­sträckning läm­nat den skol­po­li­tiska scenen fri för an­dra po­li­tiska par­tier.
Det är synd för Cen­tern har goda möj­lig­heter att pro­fi­lera sig som skol­par­ti. Par­tiets in­riktning på de­cen­tra­li­sering och att be­slut ska fattas nära dem som be­rö­rs kan ligga till grund för en ny slag­kraf­tig skol­po­li­tik.

I en färsk en­kät­un­der­sök­ning från Lä­rar­för­bun­det fram­kommer att bara en av tre lä­ra­re an­ser att po­li­ti­ker har myc­ket el­ler gans­ka stort för­troende för lä­rar­kåren. Det kan jäm­fö­ras med att två av tre lä­ra­re upp­lever att för­tro­en­det för lä­ra­re bland för­äl­drar är myc­ket el­ler gans­ka högt.
Lä­ra­rna upp­fattar allt­så en be­tyd­ligt stör­re miss­tro bland po­li­ti­kerna.

Sam­ti­digt an­ser tre av sju lä­ra­re att lä­rar­yr­kets sta­tus har låg el­ler myc­ket låg sta­tus i sam­häl­let idag. Av de drygt 1 300 till­frågande lä­ra­rna an­ser noll pro­cent att lä­rar­yr­ket har hög sta­tus.
Svaren il­lu­strerar var­för vi har hamnat i ett läge med akut lä­rar­brist. Lä­rar­yr­ket måste bli at­trak­tivt, så att fler lockas att välja lä­rar­ba­nan. Det hand­lar om lön med det hand­lar ock­så om til­lit.

Cen­ter­par­ti­et skul­le kun­na pro­fi­lera sig som det par­ti som litar på lä­ra­rna. Det hand­lar om att bryta med för­kär­leken både till hö­ger och till väns­ter om att stän­digt pro­du­cera nya ut­spel som un­der­gräver lä­ra­res och skol­le­da­res möj­lig­heter att själv­stän­digt ut­forma un­der­visning och skol­verk­sam­het.

In­get po­li­tiskt par­ti har vå­gat ta steget att bryta med de­cen­ni­er av po­li­tisk över­styr­ning av sko­lan.
Mån­ga av alla nya ”re­former”, kan var och en för sig ofta te sig rim­lig. Men sam­man­ta­get blir kon­se­kvensen att lä­rar­rollen tyngs av ad­mi­nist­ra­tiva på­la­gor inte mi­nst i form av följ­sam­het till en stor mängd rap­por­terings- och do­ku­men­ta­tions­krav. Steg för steg har de­talj­styrningen fått öka på be­kost­nad av til­liten till vår pro­fes­sion.

Lä­rar­för­bun­det har un­der lång tid drivit på för att lä­ra­rna ska be­handlas som en stark pro­fes­sion, och ges stör­re makt att ut­forma den egna verk­sam­heten.
Vi vill få till en sty­rning, ba­serad på til­lit, där lä­ra­re, skol­le­da­re och hu­vud­män styr sko­lan mot målen i för­tro­lig di­a­log.

Svensk skol­po­li­tik skul­le vinna på att få ett par­ti som tog som sin upp­gift att rida spärr mot nya po­li­tiska pek­pin­nar till lä­rar­kåren. Ett par­ti som på­tog sig rollen att rensa upp i det ad­mi­nist­ra­tiva träsk som tynger sko­lan idag. Ett par­ti som re­ser­va­tions­löst bygger sin po­li­tik på att ge sko­lan ar­bets­ro och lä­ra­rna mer in­flytande, stör­re själv­stän­dig­het och ökad sta­tus. Ett par­ti som litar på lä­ra­rna.
Kan Cen­ter­par­ti­et axla den rollen?

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×