Byg­gan­det be­höver öka men då krävs bland an­nat fler ut­bildade bygg­nads­ar­be­ta­re. Foto: TT

Tala mer om bo­stads­krisen

På tors­dag in­leds Cen­ter­stäm­man i Mal­mö. In­för stäm­man har An­nie Lööf pekat ut tre po­li­tik­om­rå­den i sär­skilt be­hov av block­över­skri­dan­de re­former: skatter, ar­bets­mark­nad och bo­städer. Med hän­syn till den akuta bo­stads­krisen är be­skedet väl­kom­met.
Cen­ter­par­ti­et är en folk­rö­rel­se med rötterna i lo­kal­sam­häl­let. Bristen på bo­städer är ock­så ett pro­blem som kom­mun­po­li­ti­ker på båda si­dor block­gränsen tvingas han­tera så gott det går, me­dan re­ger­ing och riks­dag ägnar sig åt ”käb­bel”.
När De­mo­skop, på upp­drag av Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier, ti­digare i vå­ras frågade 4000 kom­mun­po­li­ti­ker om bo­stads­bristen var svaren en­ty­diga. Så mån­ga som 92 pro­cent me­nade att bygg­be­hovet i den egna kom­munen var myc­ket stort el­ler stort.

Sam­ti­digt är det vik­tigt att kom­ma ihåg att ny­pro­duk­tion ut­gör en­dast en pro­cent av det to­tala an­talet bo­städer. Bätt­re rör­lig­het i be­fint­ligt be­stånd är mi­nst lika vik­tigt. Där­för upp­manar Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier par­tierna i riks­dagen att föra en an­svars­ta­gan­de bo­stads­po­li­tik för alla sam­hälls­grupper. Vi me­nar att en så­dan står på tre ben:

– Sä­ker­ställande av bo­stads­pro­duk­tion. Den tu­de­lade ar­bets­mark­naden hotar bo­stads­målet. Sam­ti­digt som lång­tids­ar­bets­lös­heten ökar ser sju av tio med­lems­fö­re­tag i Sve­ri­ges Bygg­in­du­strier ar­bets­krafts­brist som ett hin­der för ex­pan­sion.
Bygg­in­du­strin har ett be­hov av 50 000 nya med­ar­be­ta­re på fem års sikt, en­bart till följd av ål­ders­av­gångar. Det­ta kräver att för­delningen av platser mel­lan oli­ka yr­kes­grupper inom yrkesvux ses över, så att inte brist­yr­ken i pri­vata när­ingar fort­sätter att miss­gynnas på be­kost­nad av kom­pe­tens­för­sörj­ningen i of­fent­lig sek­tor.

– Fär­re hin­der för ka­pi­tal­svaga hus­håll. För­slag som Fi­nans­in­spek­tio­nens krav på strängare amor­terings­re­gler för­stär­ker in­si­der/out­si­der­pro­ble­ma­tiken på bo­stads­mark­naden. En skär­pning av amor­te­rings­kravet skul­le göra det ännu svårare för unga att ef­ter­fråga sin förs­ta bo­stad. Där­för är stöd rik­tade mot ut­satta grupper bätt­re än re­ger­ingens sub­ven­tioner till bygg­her­rarna.

– Ökad rör­lig­het i be­fint­ligt be­stånd. Hy­res­re­gler­ingen ska­par ett glapp mel­lan nöd­vän­diga hy­ror i ny­pro­duk­tion och icke-ef­ter­fråge­sty­rda hy­ror för lik­vär­diga bo­städer i äl­dre fas­tig­heter. Det­ta är skad­ligt för hela bo­stads­mark­naden. I det ägda be­ståndet för­senar re­a­vinst­skatten på 22 pro­cent ge­ne­ra­tions­väx­lingar och gör att mån­ga äl­dre bor kvar i onö­digt stora hus. I båda fall­en krävs re­former som mot­verkar in­lå­snings­ef­fekter och sti­mu­lerar lo­kala flytt­ked­jor.

Den svens­ka kon­junk­turen är fort­satt god. Vad kan vara vik­tigare för riks­dagen än att lyssna på An­nie Lööfs upp­ma­ning och börja prio­ri­tera bo­stads­po­li­tiken?

Dagens fråga

Är Kattis Ahlström ett bra val som SVT:s julvärd?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×