Kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker vill öka överstatligheten i EU på flera sätt. Foto: TT

EU-tåget rusar vi­dare – dags att säga stopp

Ef­ter att de brit­tiska väl­ja­rna röstat för att Stor­bri­tan­ni­en ska lämna EU kun­de man hop­pas på viss själv­rann­sa­kan i Brys­sel. Men icke, i stäl­let an­stränger man sig för att öka farten på uni­ons­tåget.
Det­ta blev tyd­ligt när EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker här­om­da­gen höll sitt ”sta­te-of-the-uni­on-tal” in­för Eu­ro­pa­par­la­men­tet i Stras­bourg.
Cent­ra­li­seringen av makten till EU-by­rå­kra­tin ska fort­sätta för att göra Uni­onen mäk­tigare. Kon­turerna av ett Eu­ro­pas Fören­ta Stater blir allt tyd­ligare.
Om med­bor­ga­rna vill följa med på uni­ons­tåget el­ler inte verkar ord­fö­ran­de Junc­ker strunta i.

Junc­ker fö­re­slår att den som in­ne­har hans nu­va­ran­de post i fram­tiden (själv kommer han snart att avgå) även ska vara ord­fö­ran­de för ländernas stats- och re­ger­ings­chefer. Up­pen­bar­li­gen drömmer han om att Eu­ro­pas Fören­ta Stater ska ha en post mot­svarande pre­si­dent­posten i Ame­ri­kas Fören­ta Stater.

Vi­dare vill kom­mis­sions­ord­fö­ran­den in­rätta en post som EU-fi­nans­mi­nis­ter. I förs­ta hand ska den­ne an­svara för eu­ro­länderna, men även leda hela EU:s fi­nans­po­li­tik och bli ett slags chef för alla med­lems­ländernas fi­nans­mi­nis­trar.
Föga över­raskande ar­gu­men­terar han för att alla med­lems­länder ska ha euron som va­lu­ta och an­sluta sig till bank­uni­onen. Att Sve­ri­ge med bred ma­jo­ri­tet har sagt nej till att skrota kro­nan för euron tar ord­fö­ran­de Junc­ker up­pen­bar­li­gen in­gen hän­syn till.
För min del an­ser jag att hans age­ran­de gör det ännu vik­tigare att vi får ett for­mellt fördragsmässigt un­dan­tag från euron.

Jean-Clau­de Junc­ker vill att EU ska vara mäk­tigt och inte be­höva samla alla med­lems­länder när man ska gå till be­slut. Där­för vill han av­skaffa ve­to­rätten när det gäller cen­trala frå­gor som ut­ri­kes­po­li­tik och skatter.
De so­ci­ala rät­tig­heterna ska sam­ordnas i en sär­skild pe­la­re, som för öv­rigt ska be­handlas re­dan vid EU-topp­mö­tet i Gö­te­borg i no­vem­ber.
Senast 2025 ska EU ock­så ha blivit en för­svars­uni­on. Flexibilitet är in­gen­ting för Junc­ker; alla med­lems­länder ska ställa upp på vad de cen­trala makt­ha­va­rna be­stämmer sig för.

Det är illa att vi i Sve­ri­ge inte har en EU-de­batt värd namnet. Nu borde det vara hög tid att dis­ku­tera om vi verk­li­gen vill bli en pe­ri­fer del­stat i ett Eu­ro­pas Fören­ta Stater, där makten i hu­vud­sak finns hos Tysk­land och Frank­ri­ke.
Att det skul­le bli re­sul­tatet om Junc­ker får sin vil­ja ige­nom är up­pen­bart. Han lär i för­väg ha för­ankrat sina för­slag hos för­bunds­kans­ler Merkel och pre­si­dent Macron.
För min del vill jag hell­re se Nationernas Eu­ro­pa, där själv­stän­diga länder sam­ar­betar när det gäller ge­men­samma an­ge­lä­gen­heter.

Vi bör sam­ti­digt prio­ri­tera ett för­djupat och ut­vecklat nor­diskt sam­ar­be­te. Ett starkt Nor­den vore en vik­tig och sta­bi­li­serande kraft för oss själva, för Eu­ro­pa och hela världen. Jean-Clau­de Junckers ”sta­te-of-the-uni­on-tal” gör en dis­kus­sion om hur vi ska sam­ar­beta i Nor­den och Eu­ro­pa än mer an­ge­lä­gen.
Dagen ef­ter Stor­bri­tan­ni­ens pla­nerade EU-ut­trä­de, den 30 mars 2019, vill Junc­ker samla de kvar­va­ran­de 27 med­lems­ländernas le­da­re i Sibiu i Ru­mä­ni­en för att be­sluta om hur Uni­onen ska ut­vecklas fram­över. Då måste Sve­ri­ges fö­re­trä­da­re, vem det än är, veta vad med­bor­ga­rna i vårt land an­ser i des­sa av­görande frå­gor.

Dagens fråga

Det finns tyvärr inga omröstningar för tillfället.

Nyhetsbrev