Två nya reservat på gång

Lund Tekniska förvaltningen har tagit fram förslag till två nya naturreservat: Kaninlandet vid Torna Hällestad och Dalby Fälad-Klockarelyckan.

I Kaninlandet finns 51 rödlistade arter och mest unikt är det stora antalet gaddsteklar och fjärilar.
Området som omfattar 7,9 hektar kommunägd mark strax sydväst om Torna Hällestad beskrivs som en av Skånes viktigaste lokaler för den insektsfauna som är beroende av en öppen, sandig och blomrik miljö.
Genom reservatsbildningen kan de höga faunavärdena bevaras och utvecklas långsiktigt.
Kaninlandet är samtidigt ett värdefullt område för friluftslivet. Det tätortsnära läget innebär lättillgänglig rekreation och området används även av skolor och förskolor för utflykter och undervisning.
Tekniska förvaltningen bedömer att ordningsföreskrifterna för reservatet inte innebär något allvarligt försvårande av möjligheterna att nyttja området i enlighet med allemansrätten.

Syftet med naturreservatet Dalby Fälad-Klockarelyckan, som kommer att omfatta 42,5 hektar, är att bevara biologisk mångfald samt att skydda, vårda, bevara och återställa värdefulla naturmiljöer.
Området, med inramande stenmurar, är en välbevarad rest av ett tidigare utbrett fäladslandskap som i övrigt blivit skogbeväxt.
Inom ramen för bevarandet av biologisk mångfald – med rödlistade och fridlysta arter – och naturmiljöer är syftet med reservatet också att tillgodose behovet av områden för friluftslivet.
Tekniska nämnden väntas vid nästa sammanträde godkänna reservatsförslagen och skicka dem på remiss till berörda instanser. Beslut fattas därefter av kommunfullmäktige.

Senaste nytt omLund

Dagens fråga

Malmö Opera fyller 25 år. Har du sett någon opera i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss