Det är fel att svart­måla vården i Skå­ne. Ar­kiv­bild

Vården har blivit bätt­re

Re­plik. Bir­git­ta Sö­der­tun (KD) och Jo­sef An­der (KD) teck­nar i en ar­ti­kel (28/8) en dys­ter, svart­målande och osann bild av den skåns­ka sjuk­vården. 
Sö­der­tun och An­der skriver att vård­krisen i Skå­ne är stör­re än nå­gon­sin och har för­värrats i som­mar. Vi är de förs­ta att er­känna att den skåns­ka sjuk­vården står in­för stora ut­ma­ningar. Men att göra som Sö­der­tun och An­der och svart­måla verk­sam­heten teck­nar inte bara en fel­ak­tig bild. Det är dess­utom ett an­grepp på alla dem som var­je dag ar­betar inom sjuk­vården och får den att fun­gera. 
 

Det är kor­rekt att det har varit per­so­nal­brist på mån­ga vård­av­del­ningar un­der som­maren. Det ska­par en an­strängd si­tua­tion. Men i jäm­fö­rel­se med ti­digare som­rar har man klarat ut­ma­ningarna bätt­re på mån­ga håll. Som ex­em­pel har en ny akut­av­del­ning för kort­vård kun­nat öp­pnas på Hel­sing­borgs La­sa­rett, som har av­lastat akut­mot­tag­ningen. Den­na som­mar har även fär­re kvin­nor än ti­digare hän­visats till an­dra för­loss­nings­av­del­ningar. Vårt mål är att in­gen kvin­na ska hän­visas till nå­gon an­nan för­loss­nings­av­del­ning. Vi är inte där än men vi fort­sätter att ar­beta för att kun­na upp­fylla det målet.
 

I Sve­ri­ges Kom­muner och lands­tings kva­li­tets­mät­ningar för sjuk­vård pla­cerar sig den skåns­ka sjuk­vården på plats åtta av 21 lands­ting. Vi kan fort­farande bli bätt­re med tan­ke på de unika för­ut­sätt­ningar som vår re­gion har. Vi vill fort­sätta att stärka vården och skapa ett Skå­ne som är både eko­lo­giskt och eko­no­miskt håll­bart.
Un­der man­dat­pe­ri­oden har 2 000 fler an­ställts inom vården. Köerna från miss­tänkt can­cer till flera can­cer­dia­gnoser har kortats. Stro­ke­vården, psy­kia­trin, kvin­no­sjuk­vården har för­bättrats. To­talt har an­slagen till skånsk sjuk­vård ökats med 4,3 mil­jarder kro­nor.

Det be­tyder inte att vi i det röd­gröna sty­ret lutar oss till­ba­ka och är nöjda med si­tua­tionen. Eller att vi inte ser att vi har pro­blem som måste lösas. Men det är ett tec­ken på att ut­vecklingen – tvärt­emot det Sö­der­tun och An­der hävdar – går åt rätt håll. 
 Slut­li­gen måste vi ock­så kom­men­tera Sö­der­tun och An­ders kri­tik av att Re­gion Skå­ne äger vind­kraft­verk. Det in­går inte i kärn­verk­sam­heten att pro­du­cera sin egen el ar­gu­men­terar de. Vind­kraft­verken har varit en god eko­no­misk af­fär för Re­gion Skå­ne. Sat­sningen, som in­fö­rdes när Krist­de­mo­kra­ter­na själv satt i ma­jo­ri­tet, hade bred po­li­tisk upp­slut­ning. Var­för Krist­de­mo­kra­ter­na har ändrat sig i den­na vik­tiga mil­jö­frå­ga är för oss en gåta.

Socialdemokraterna och Mil­jö­par­ti­et ser de stora ut­ma­ningar vi har inom sjuk­vården de nä­rmaste åren. Ty­värr finns inom bor­ger­lig­heten en över­tro till att pri­va­ti­sering och låg skatt löser sjuk­vårdens be­kym­mer. Kan vi istäl­let enas om att fo­ku­sera på kva­li­tet, till­gäng­lig­het och ökade re­surser tror vi att det finns goda för­ut­sätt­ningar för att kun­na ar­beta till­sam­mans över block­gränserna.
 

Dagens fråga

Är du nöjd med din lön?

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×