Sy­stem­bo­la­get har ett myc­ket stort ut­bud av vin från hela världen. Ar­kiv­bild

Smaken är de­lad

Fred­rick Fe­der­ley skriver i en krö­ni­ka (170902) att vi i Sve­ri­ge dricker säm­re vin än öv­riga Eu­ro­pa. Ett på­stående helt ta­get ur luften.
Svensk vin­kon­sum­tion skiljer sig obe­tyd­ligt från den i resten av Eu­ro­pa, om nå­got så dricker vi bätt­re vin efter­som de all­ra sämsta kva­li­teterna inte når Sve­ri­ge. Våra kunder har – pre­cis som kunder i an­dra länder – oli­ka vin­pre­fe­renser ut­ifrån smak och plån­bok.

Vårt upp­drag är att ge god kund­ser­vi­ce i hela landet, och det speglas bland an­nat i att alla i Sve­ri­ge har till­gång till ett stort ut­bud av vin från hela världen.
Fred­rick Fe­der­ley tyc­ks kri­tisk till ”till­satser” i vin. Så gott som allt vin i världen har dock nå­gon form av till­sats. Ett ex­em­pel är sva­vel, som till­sätts för att be­vara vinets smak och ka­rak­tär. Det är en kon­ser­ver­ings­me­tod som an­vänts se­dan ro­mar­ti­den.
 

Allt som säljs på Sy­stem­bo­la­get är till­verkat ef­ter det re­gel­verk som gäller inom EU och har ut­formats av bland an­nat Eu­ro­pa­par­la­men­tet. Nå­got an­nat vore otänk­bart.

Det unika i Sve­ri­ge är att alla kunder kan be­ställa hant­verks­mäs­sigt vin från Skå­ne och hämta ut det kost­nads­fritt i sin nä­rmaste bu­tik i hela landet.
Vårt lo­kala och små­ska­liga öl­sor­ti­ment har ökat från 90 bryg­ge­rier med cir­ka 320 pro­dukter un­der 2014, till 206 bryg­ge­rier med hela 917 pro­dukter i dag. Mer­par­ten av det­ta kan be­ställas till hela landet.
Sy­stem­bo­la­gets upp­drag är att med god ser­vi­ce till­han­da­hålla al­ko­hol­drycker i hela landet. Vi har inga ex­tra­priser och de va­ror vi har vid kas­sorna är all­tid al­ko­hol­fria drycker. Ex­akt var i bu­tiken vi pla­cerar vin­box­ar be­ror för­stås på bu­tiks­ytan och var la­gret är pla­cerat.

Om du, Fred­rick Fe­der­ley, vill veta mer om hur vi job­bar med vårt sor­ti­ment är du varmt väl­kom­men att när som helst höra av dig till mig.
 

Dagens fråga

Kommer du att uppmärksamma Världstoalettdagen?

Visa resultat

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev

×