Bra pend­lings­möj­lig­heter är en för­ut­sättning för en fun­gerande ar­bets­mark­nad. Ar­kiv­bild

Skå­ne be­höver bätt­re pend­lings­möj­lig­heter

Ef­fek­tiva och väl fun­gerande pend­lings­möj­lig­heter är av­görande för så­väl ar­bets­ta­ga­re som fö­re­tag i Skå­ne. Och för kom­munerna.
Bra pend­lings­möj­lig­heter är en för­ut­sättning för att ar­bets­mark­naden ska fun­gera, och där­med även en för­ut­sättning för till­växt och fort­satt väl­stånd. Men det är ock­så en för­ut­sättning för fram­för­allt de mi­ndre kom­munerna att be­hålla in­vå­na­re som bi­drar till skat­te­in­täkterna.

För­bättrade pend­lings­möj­lig­heter ökar män­ni­skors rör­lig­het, vil­ket ska­par stör­re möj­lig­heter för in­di­viden att hitta jobb och för fö­re­tagen att hitta rätt kom­pe­tens.
I Re­gion Skå­nes rap­port ”Hur har det gått i Skå­ne 2016” har an­talet ar­bets­till­fäl­len i Skå­ne som var­je med­bor­ga­re når inom 45 mi­nuter i kol­lek­tiv­tra­fik be­räknats. Me­del­skå­ningen når cir­ka 20 pro­cent av alla ar­bets­till­fäl­len i Skå­ne.
Från om­rå­det kring Lunds cen­tral­sta­tion nås cir­ka 56 pro­cent av Skå­nes ar­bets­till­fäl­len med kol­lek­tiv­tra­fik inom 45 mi­nuter. Det­ta gör den­na plats till den som når störst an­tal av re­gi­onens ar­bets­till­fäl­len.
Sam­ti­digt når till ex­em­pel cen­trala Sim­ris­hamn cir­ka 2 pro­cent av Skå­nes ar­bets­till­fäl­len inom sam­ma tids­in­ter­vall, vil­ket vi­sar på skill­naderna i re­gi­onen.

Den 31 au­gus­ti 2017 pre­sen­terade Trafikverket sitt för­slag till Na­tio­nell trans­port­plan 2018-2029. I den­na nämner Trafikverket samt­liga av Skå­nes prio­ri­terade ob­jekt:
• Två nya spår Lund-Häss­le­holm som utpekat in­ves­te­rings­ob­jekt. Bygg­start 2024-2029, men fär­dig­ställs inte un­der plan­pe­r­ioden
• Dub­bel­spår Ma­ria-Hel­sing­borg C som namn­given in­ve­stering un­der plan­pe­r­ioden. Bygg­start 2024-2029, men fär­dig­ställs inte un­der plan­pe­r­ioden
• Hel­sing­borg-Häss­le­holm för­längt mö­tes­spår och höjd has­tig­het, bygg­start 2024-2029. Planen nämner även par­ti­ellt dub­bel­spår Vins­löv-Ön­ne­stad mel­lan Häss­le­holm och Kris­tian­stad un­der namn­givna in­ves­te­ringar vid en utökad ram på tio pro­cent
• Be­hov av fast för­bin­del­se Hel­sing­borg-Hel­sing­ör som utpekad brist.

Nu ska för­slaget re­mit­teras. Un­der våren 2018 be­slutar re­ger­ingen om en slut­gil­tig ver­sion.
I som­ras pre­sen­terade dess­utom Sve­ri­ge­för­handlingen sin ut­bygg­nads­stra­te­gi på Al­me­da­len. Sve­ri­ge­för­handlingen är be­näm­ningen på re­ger­ingens upp­drag att möj­lig­göra ett snabbt ge­nom­fö­rande av nya hög­has­tig­hets­järn­vägar i Sve­ri­ge. Tågen på de nya hög­has­tig­hets­järn­vägarna ska gå från Stock­holm till Mal­mö på två och en halv tim­me, vil­ket möj­lig­gör dag­lig pend­ling mel­lan orter längs sträc­kningen som det idag inte är rim­ligt att pendla mel­lan.

För­slaget som Sve­ri­ge­för­handlingen pre­sen­terade går i kor­ta or­da­lag ut på att bygga hela sy­stemet di­rekt. Stock­holm-Gö­te­borg och Stock­holm-Mal­mö fö­re­slås byggas i hu­vud­sak pa­ral­lellt och båda sträc­korna bör vara fär­dig­ställda cir­ka 2035.
Man fö­re­slår dess­utom en per­ma­nent kopp­lings­punkt i Häss­le­holm för att möj­lig­göra ett mer ef­fek­tivt ut­nyttjande av de fyra spåren sö­der om Häss­le­holm och av­lasta Södra stam­ba­nan.

Det är gläd­jan­de att Skå­ne prio­ri­teras i de nya sats­ningarna på kol­lek­tiv­tra­fik. För att sä­ker­ställa bra pend­ling och in­fra­struk­tur och där­med en fun­gerande ar­bets­mark­nad vill Uni­onen be­tona des­sa vik­tiga ut­gångs­punkter för sam­häl­lets pla­nering:

• Pla­neringen måste utgå från att män­ni­skor kan ha sin bo­stad och sitt ar­be­te inom rim­ligt tids­av­stånd från var­and­ra. Av­stånd kan gi­vet­vis ut­tryckas i ki­lo­me­ter, men inte mi­nst i tät­be­fol­kade om­rå­den är det rim­ligt att ut­trycka av­ståndet i mi­nuter res­tid.

• Det är önsk­värt att kol­lek­tiva, spår­bun­dna och mil­jö­vän­liga kom­mu­ni­ka­tioner tar en växande an­del av pend­lings­re­sorna, med hän­syn till en ut­veckling mot ett håll­bart sam­häl­le. För att möj­lig­göra det­ta krävs en ut­bygg­nad av spår och till­gäng­lig­het.

• För­ut­sätt­ningarna för att kun­na vara upp­kopp­lad hem­ma el­ler un­der re­sor måste för­bättras, då den di­gi­tala in­fra­struk­turens sta­tus är ett vik­tigt el­e­ment för en re­gi­ons kon­kur­rens­för­må­ga.

Dagens fråga

Tror du på ett liv efter detta?

Loading ... Loading ...