Här är fak­ta: in­vandring vinklas of­tast ne­ga­tivt

Det finns en myt som odlas fram­för allt av främ­lings­fi­ent­liga krafter men för­vå­nans­värt ofta ock­så av nor­malt sett san­sade och se­riösa de­bat­törer: in­vandringens ne­ga­tiva ef­fekter döljs av med­ia.
Ti­digare fors­kning på om­rå­det vi­sar att det inte varit så. Nu kommer en ny rap­port om pe­ri­oden 2010-2015 som vi­sar det­sam­ma. In­vandringen vinklas of­tare ne­ga­tivt än po­si­tivt i me­di­erna. De tid­ningar som un­der­sökts är landets största – Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Af­ton­bla­det och Ex­pressen. Det är inte tro­ligt att bilden är en an­nan om samt­liga dags­tid­ningar och eter­me­di­erna skul­le granskats.
Tre ne­ga­tiva ge­stalt­ningar do­mi­nerar – att in­vandring bi­drar till att för­svaga den so­ci­ala sam­man­håll­ningen, att in­vandring bi­drar till kri­mi­na­li­teten och att den för­svagar Sve­ri­ge eko­no­miskt.
Först på fj­ärde plats kommer den po­si­tiva att in­vandringen bi­drar till kom­pe­tens­för­sörj­ningen på ar­bets­mark­naden.
Att flyk­ting­in­vand­ringen do­mi­nerar i ny­hets­rap­por­teringen bi­drar na­tur­ligt­vis till att pro­blemen över­flyglar de po­si­tiva ef­fekterna. Att ne­ga­tiva ny­heter ofta har ett stör­re ny­hets­vär­de än po­si­tiva, sär­skilt i kvälls­tid­ningarna, på­verkar nog ock­så re­sul­tatet. Det hindrar inte att fak­ta är tvärt­emot den van­liga bilden i de­batten: me­di­erna rap­por­terar of­tare om ne­ga­tiva ef­fekter av in­vandringen och ”mörkar” inte svå­rig­heterna.
Kan man hop­pas att fak­ta nu kan få fäs­te i de­batten?
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Malmö FF hänger på AIK i guldstriden. Tar MFF guld i år?

Loading ... Loading ...

Webbkryss