För­svaret har inte all­tid ve­to­rätt mot vind­kraft

Re­ger­ingen har gett Lunds kom­mun rätt om ett vind­kraft­verk som Försvarsmakten vill ha bort. Vind­kraft­verket står på Skå­ne­gårdars mark i Häl­le­stad. På grund av att hästar är en del av verk­sam­heten har för­svaret inte flugit över markerna där vind­kraft­verket står. Ändå ville allt­så Försvarsmakten ha bort det.
Läns­sty­rel­sen gick på för­svarets lin­je, men re­ger­ingen gör en an­nan be­dömning och låter vind­kraft­verket stå kvar och pro­du­cera mil­jö­vän­lig el.
Det är nu­me­ra inte säll­synt att för­svaret mot­sätter sig nya vind­kraft­verk. Ofta får de rätt i myn­dig­hets- och dom­stols­pröv­ningen, även när frå­gan går ända upp till re­ger­ingen.
Men inte all­tid. Före Lun­da­fal­let har kon­flikten mel­lan vind­krafts­ut­bygg­naden och för­svarets på­stådda pro­blem varit som törst i Väs­ter­göt­land. Där har mån­ga pla­nerade vind­kraft­verk stoppas ef­ter mot­stånd från för­svaret. Men det finns ock­så ex­em­pel på att re­ger­ingen gett till­stånd till vind­kraft­verk, trots för­svars­in­vänd­ningar, ibland där­för att för­svaret i ti­digare ske­den till­styrkt.
Försvarsmakten ändrade sin grund­in­ställ­ning till vind­kraften för nå­gra år se­dan. Det nu­me­ra ri­gida mot­ståndet mot vind­kraft­verk har in­gen mot­sva­rig­het i an­dra länder där flyget och vind­kraften sam­ex­i­sterar utan pro­blem.
Där­för är det väl­kom­met att re­ger­ingen åt­min­sto­ne ibland, som i Lun­da­fal­let, ställer sig på vind­kraftens sida. För­svarets ord får inte gälla som Guds.
Yng­ve Su­nes­son

Dagens fråga

Brukar du sopsortera?

Loading ... Loading ...

Webbkryss