Bilden är från backsvalans koloni i en jordhög intill en byggarbetsplats i Lomma hamn. FOTO: KARSTEN BRINGMARK

Backsvalan i motvind

FÅGELLIV Just nu utförs en inventering av backsvalan i Skåne.
– Vi kan redan se en rejäl minskning, säger Thomas Johnsson, Göingebygdens ornitologiska förening, GBF. preliminärt 541 i år jämfört med 1 599 häckande par i Hässleholms kommun 2003.

Göingebiologerna har bett om att få in rapporter om häckande backsvalor före den 10 juni.
– Siffrorna är inte helt slutkollade, säger Thomas Johnsson, men en minskning med nära en tredjedel gör då att det finns anledning att fundera över den lagstiftning vi har att gamla täkter ska återställas, för då försvinner möjligheter för svalorna att häcka.
– Vi måste tänka på att lämpliga branter lämnas kvar och att de inte eroderar och växer igen, men av den som ska ta ställning till hur täktverksamheten ska hanteras krävs biologisk kompetens, de som tar beslut om detta är inte biologer utan administratörer, säger Thomas Johnsson.
Han anser att det krävs ett samarbete och en dialog mellan GBF, Skånes ornitologiska förening och länsstyrelsen.
På 80-talet uppskattades den skånska populationen till mellan 10 000 och 15 000 par. 2003 visade en inventering på 9 000, varav nära 1600 i Hässleholms kommun.
– Brist på boplatser och problem i vinterkvarteret är sannolikt orsakerna till att backsvalan minskar i Sverige, säger Kenneth Bengtsson, vice ordförande för Skånes ornitologiska förening. Det är ännu för tidigt att summera resultatet av årets inventering. Men att skånska backsvalor övervintrar i Västafrika, Senegal bland annat, och de problem som finns i övervintringsområdena är sannolikt ett skäl till minskningen.
Han är också engagerad i Fågelskydd Spillepeng, som tar hand om skadade fåglar i Malmö och Lund, och har daglig utsikt över en av Skånes största backsvalekolonier på Spillepeng.
Fast i år har det varit motigt för kolonin. Kraftiga regn har raserat delar av slänten och av 500 bohål återstår 300.
– Toppåret, för två år sedan, hade vi 600 par. Nu skulle jag tro att det är cirka 300.
Hoppfullt är att backsvalor har en förbluffande förmåga att hugga på tillfälliga möjligheter, jordhögar vid byggarbetsplatser bland annat. Så har skett i Lomma. vilket sannolikt är en ”satellit” från Spillepengkolonin.
En del tycker att backsvalorna är i vägen, men att förstöra sådana boplatser är faktiskt brottsligt, backsvalor liksom andra fåglar är skyddade av artskyddsförordningen.
Efter flera års kräftgång är arten också rödlistad som ”nära hotad”, vilket bara överträffas av hussvalan som hamnat i kategorin ”sårbar”.
Den 10 juni inventerade 40 experter ur GBF växter och djur i ett begränsat område, norr om Hässleholm, en så kallad Bioblitz. Syftet med en bioblitz är att upptäcka, räkna, kartlägga och lära mer om de levande varelserna inom området. Det syftar även till att öka intresset för biologisk mångfald och förståelsen för att skydda och vårda värdefulla områden.
– Vi har hittills registrerat ca 550 olika växt- och djurarter, såsom fåglar, svampar, sniglar, grodor, nattfjärilar… Jag understryker att vi måste bli mer rädda om vår biologiska mångfald, detta gäller också backsvalan, som vi måste värna om, säger Thomas Johnsson.
– I Sverige tror vi att vi svenskar är jättebra på att skydda vår natur men egentligen är vi kass, säger Thomas Johnsson och lutar sig mot en rapport från WWF, som visar att 91 procent av befolkningen tror att Sverige är mycket eller ganska bra på naturskydd.
Bland 27 EU-länder ligger vi, enligt rapporten, på plats 19 när det gäller hur stor landareal vi procentuellt sett har skyddat och på plats 18 för statens avsatta miljöbudget i procent av BNP.

Läs På landet

Webb-tv