EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean Clau­de Junc­ker vill bygga ut över­stat­lig­heten i EU. Foto: TT

Hur ska EU ut­vecklas?

Brexit, lik­som den över­raskande ut­gången av det brit­tiska va­let, får stor upp­märk­sam­het. Spe­ku­la­tionerna är mån­ga även i svens­ka me­di­er. Att själva EU står in­för ett av­görande väg­val får där­emot knap­past alls nå­gon plats i de­batten.
I vå­ras pre­sen­terade EU-kom­mis­sionens ord­fö­ran­de Jean-Clau­de Junc­ker en ”vit­bok” med fem fram­tids­sce­na­rier för Uni­onen. Fyra av des­sa går ut på att samla mer makt till Brys­sel och suc­ces­sivt bygga en re­gel­rätt stats­bild­ning. Po­si­tivt är dock att ett al­ter­na­tiv in­ne­bär att sam­ar­be­tet främst kon­cen­treras till han­del och de fyra fri­heterna. I öv­rigt kan be­slut åter­fö­ras till med­lems­länderna. Kom­mis­sionen kan dock inte låta bli att om­gå­en­de såga det­ta al­ter­na­tiv.

Det är brått­om att välja väg, me­nar kom­mis­sionen, som hop­pas att stats- och re­ger­ings­cheferna i Eu­ro­pe­iska rådet re­dan i slu­tet av in­ne­va­ran­de år ska enas om i vil­ken rik­tning EU ska gå.
Att så av­görande fram­tids­be­slut måste dis­ku­teras brett och för­ankras bland med­bor­ga­rna verkar man blunda för. Om yt­ter­ligare cent­ra­li­sering pressas ige­nom von oben hotar de­mo­kra­tiskt ha­ve­ri.

I feb­ru­a­ri be­handlade Eu­ro­pa­par­la­men­tet tre be­tän­kan­den om EU:s fram­tid. Inte hel­ler det­ta har fått nå­gon stör­re upp­märk­sam­het i svens­ka me­di­er.
Det mest fe­de­ra­lis­tiska be­tän­kan­det fö­re­drogs av Guy Verhofstadt, li­be­rala ALDE-gruppens ord­fö­ran­de. Här fanns för­slag om fler över­stat­liga be­slut, in­fö­rande av EU-skatt, till­sättande av en EU-fi­nans­mi­nis­ter och en EU-ut­ri­kes­mi­nis­ter, att en eu­ro­pe­isk mot­sva­rig­het till CIA ska in­rättas och att EU även ska bli en mi­li­tär­uni­on. (Be­tän­kan­det fick stöd av 283 av le­da­möterna, me­dan 269 röstade nej och 83 av­stod.)

Att det hand­lar om att skapa ett Eu­ro­pas Fören­ta Stater råder in­gen tve­kan om för den som tar del av for­mu­le­ringarna. Inte hel­ler att am­bi­tionen är att pressa Sve­ri­ge att så små­ning­om över­ge kro­nan för euron. Att eko­no­mi­pris­ta­ga­ren Joseph E Stig­litz skrivit en hel bok om ”hur en ge­men­sam va­lu­ta hotar Eu­ro­pas fram­tid” struntar fe­de­ra­listerna i.
Med­bor­ga­rna är inte in­for­merade om att starka krafter inom EU-in­sti­tu­tionerna för­söker an­vända osäkerheten i sam­band med Brexit för att pressa fram ett cent­ra­lis­tiskt stats­byg­ge. I så fall skul­le de säga nej.
En av få svens­ka de­bat­törer som hit­tills rea­gerat är Gun­nar Wet­ter­berg. Han kon­sta­terar i en Expressenkrönika att ”fö­re­språ­ka­rna för ett mer över­stat­ligt EU håller på att springa ifrån med­bor­ga­rna” och manar Sve­ri­ge att ”tänka själv”.

Jag håller med Wet­ter­berg om att det är hög tid för en dis­kus­sion värd namnet. Det är vik­tigare att vi stärker det nor­diska sam­ar­be­tet än att vi i allt fler frå­gor un­derordnas makt­ha­va­re i Brys­sel.
I dag finns ett be­gränsat stöd för svenskt ut­trä­de, men skul­le EU gå vi­dare mot ett Eu­ro­pas Fören­ta Stater och för­söka tvinga Sve­ri­ge in i euron kan ett ”Swexit” kom­ma på agen­dan.

Hur­som­helst är det hög tid för de­batt. Ska Sve­ri­ge bli en del­stat i Eu­ro­pas Fören­ta Stater el­ler ska sam­ar­be­tet vara i hu­vud­sak mel­lan­stat­ligt i Nationernas Eu­ro­pa?

Dagens fråga

Ska du kolla på herrfotbollslandslaget kommande EM-kvalmatcher?

  • Nej (58%, 343 Röster)
  • Ja (29%, 169 Röster)
  • Vet inte (13%, 76 Röster)

Antal röster: 588

Loading ... Loading ...

Nyhetsbrev